หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > ประชาสัมพันธ์กำหนดการลงทะเบียนสอบซ่อมหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (สอบประมวลความรู้ปลายภาค) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ประชาสัมพันธ์กำหนดการลงทะเบียนสอบซ่อมหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (สอบประมวลความรู้ปลายภาค) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ผู้ดูแลเว็บ GE
31 ตุลาคม 2565 09:44:54

ประชาสัมพันธ์กำหนดการลงทะเบียนสอบซ่อมหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (สอบประมวลความรู้ปลายภาค) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

กำหนดการลงทะเบียนสอบ วันที่ 31 ตุลาคม – 5 พฤศจิกายน 2565
ลงทะเบียนผ่าน Google from >>> https://cutt.ly/Register_Test

 กำหนดการชำระเงิน
วันที่ 31 ตุลาคม – 6 พฤศจิกายน 2565 (เวลา 09.00 น. – 16.00 น.)
ณ ห้องประชุม 3422 อาคาร 34 ชั้น 2
ค่าลงทะเบียนสอบซ่อม รายวิชาละ 500 บาท 


 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 (ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป)
ที่เว็บไซต์ http://www.gen-ed.ssru.ac.th

กำหนดการสอบ วันที่ 17 และ 18 ธันวาคม 2565 โดยแบ่งรอบสอบเป็น จำนวน 4 รอบ
ได้แก่ รอบที่ 1 เวลา 09.00 น. – 10.30 น.
รอบที่ 2 เวลา 10.45 น. – 12.15 น.
รอบที่ 3 เวลา 13.00 น. – 14.30 น.
รอบที่ 4 เวลา 14.45 น. – 16.15 น.
(รูปแบบการสอบแบบออนไลน์) โดยให้เวลาในการสอบ 90 นาที

คุณสมบัติและข้อปฏิบัติในการสอบ

1. เป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
2. นักศึกษาสามารถเลือกรอบสอบได้เพียง 1 รอบต่อ 1 รายวิชาเท่านั้น
3. นักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบซ่อม ไม่มาสอบซ่อมตามวันเวลาที่ลงทะเบียนไว้ จะได้ผลการเรียนตามเกณฑ์การวัดและประเมินตามคะแนนที่สำนักวิชาการศึกษาทั่วไป ฯ กำหนด
4. ไม่อนุญาตให้ลงทะเบียนสอบซ่อมวิชาที่มีการสอบซ้ำซ้อนวันและเวลาเดียวกัน

การประเมินผลและการดำเนินการ
1. ผลคะแนนสอบจะใช้ผลคะแนนสอบปลายภาคครั้งที่มากที่สุด
2. นักศึกษาที่ลงทะเบียนสอบซ่อมไม่ดำเนินการสอบตามวันและเวลาที่ลงทะเบียนสอบซ่อม มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนการสอบซ่อม ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น