ปฎิทินวิชาการ


ปฎิทินกิจกรรมวิชาการของสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ดาวน์โหลดไฟล์>>> ปฎิทินกิจกรรมวิชาการของสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ประจำภาคเรียนที่ 1/2561.pdf

 

  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (www.ssru.ac.th)