ปฎิทินวิชาการ


ปฎิทินวิชาการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ภาคเรียนที่ 2/2560


ลำดับ
กิจกรรมวิชาการ
กำหนดเวลา
 1การลงทะเบียนและยกเลิกรายวิชา 2/2560
1.1นักศึกษาลงทะเบียนเรียนด้วยตนเอง (Free Enrollment) ที่ reg.ssru.ac.th

1) นักศึกษารหัส 53-58 ลงทะเบียน/เพิ่ม-ถอนรายวิชา21 พ.ย.-28 พ.ย. 60

2) นักศึกษารหัส 59 ลงทะเบียน/เพิ่ม-ถอนรายวิชา29 พ.ย.-6 ธ.ค. 60

3) นักศึกษารหัส 60 ลงทะเบียน/เพิ่ม-ถอนรายวิชา7 ธ.ค.-14 ธ.ค. 60
1.2นักศึกษาที่ขอลงทะเบียนเรียนเกินหน่วยกิตกำหนด/ลงทะเบียนร่วมฝึกฯ เพื่อขอสำเร็จการศึกษาที่คะณะ/วิทยาลัย21 พ.ย. 60-11 ม.ค. 61
1.3นักศึกษาลงทะเบียนล่าช้าที่คณะ/วิทยาลัยที่สังกัด ชำระค่าธรรมเนียมปรับ ๒๐๐ บาท ที่จุดบริการ One Stop Service สำนักอธิการบดีชั้น 1 /ศูนย์การศึกษาที่สังกัด15 ธ.ค. 60-15 ม.ค. 61
1.4สำนักวิชาการศึกษาทัวไปฯ ออกรายงานรายชื่อนักศึกษาลงทะเบียนเรียนที่ reg.ssru.ac.th5 ม.ค. 61
1.5
การยกเลิกวิชาเรียน ที่ reg.ssru.ac.th
2 เม.ย 61-18 เม.ย. 61
 2
การเรียนการสอน

2.1วันแรกของการเรียนการสอน
5 ม.ค. 61
2.2นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอนของสำนักฯ
9 เม.ย. - 19 เม.ย. 61
2.3วันสุดท้ายของการเรียนการสอน
24 เม.ย. 61
 3
การแก้ไขผลการเรียนไม่สมบูรณ์ ภาคเรียนที่ 1/2560

3.1การยื่นคำร้องภายหลัง นักศึกษาแก้ไขผลการเรียน (I) ภาคเรียนที่ 1/2560 ที่สำนักฯ
5 ม.ค. 61 - 30 ม.ค. 61
3.2ประกาศรายชื่อนักศึกษาแก้ไขผลการเรียน (I) ภาคเรียนที่ 1/2560
5 ก.พ. 61
3.3กำหนดวันสอบแก้ไขผลการเรียน (I) ภาคเรียนที่ 1/2560
10 ก.พ. 61
 4
การสอบวัดความรู้ ภาคเรียนที่ 2/2560

4.1ประกาศรายชื่อนักศึกษาสอบกลางภาค
18 ม.ค. 61
4.2สัปดาห์สอบกลางภาค (ดูรายละเอียดวันสอบตามตารางเรียนประจำรายวิชา)
3 ก.พ. - 20 ก.พ. 61
4.4ประกาศรายชื่อนักศึกษาสอบปลายภาค
20 มี.ค. 61
4.5สัปดาห์สอบปลายภาค (ดูรายละเอียดวันสอบตามตารางเรียนประจำรายวิชา)
9 เม.ย. - 24 เม.ย. 61
 5
การส่งค่าระดับคะแนน

5.1การส่งค่าระดับคะแนนแก้ I ภาคเรียนที่ 1/2560
     1) สำนักสำนักวิชาการศึกษาทัวไปฯ ส่งผลการเรียนแก้ไขค่าระดับคะแนน I ฯลฯ สำหรับนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาที่จะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตามระเบียบวัดผล
     2) สำนักวิชาการศึกษาทัวไปฯ ส่งผลการเรียนแก้ไขค่าระดับคะแนน I ฯลฯ ที่กองบริการการศึกษา
5 เม.ย. 61
5.2การส่งค่าระดับคะแนน ภาคเรียนที่ 2/2560
11 เม.ย. 61

     1) อาจารย์ส่งค่าระดับคะแนน และออกรายงานส่งสำนักฯ ที่ reg.ssru.ac.th
11 พ.ค. 61

     2) สำนักวิชาการศึกษาทัวไปฯ ส่งผลการเรียนเข้าระบบงานทะเบียนฯ ที่ reg.ssru.ac.th
16 พ.ค. 61

     3) นักศึกษาตรวจสอบผลการเรียนประจำภาคเรียนที่ 2/2560 ที่ reg.ssru.ac.th
25 พ.ค. 61
 6
วันปิดและเปิดภาคเรียน

6.1วันปิดภาคเรียนที่ 2/2560
11 พ.ค. 61
6.2วันเปิดภาคเรียนที่ 3/2560
28 พ.ค. 61
6.3วันเปิดภาคเรียน 1/2561
15 ส.ค.61


หมายเหตุ : วันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดชดเชยของวันนักขัตฤกษ์ไม่มีการเรียนการสอน และวันหยุดบริการ One Stop Service สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ หยุดให้บริการ


ดาวน์โหลดไฟล์>>> ปฎิทินวิชาการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ภาคเรียนที่ 2/2560.pdf