เป้าหมายและวิสัยทัศน์


ปรัชญา : 
         สร้างองค์ความรู้ คู่คุณธรรม สร้างสรรค์สังคม


วิสัยทัศน์ :
         การเป็นผู้นำแห่งการสร้างสรรค์นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้การศึกษาทั่วไป


พันธกิจ (Mission) : 

         จัดการเรียนการสอนหมวดวิชาการศึกษาทั่วไประดับปริญญาตรีภาคปกติ วิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และบริการวิชาการตามความต้องการของหน่วยงานและชุมชน


ค่านิยมหลัก (Core Value) : 

         การใช้นวัตกรรมอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อการเรียนรู้


วัฒนธรรม (Culture) :
         ทำให้ถูกต้องตั้งแต่ครั้งแรก


อัตลักษณ์ (Identity) :
         คล่องแคล่ว ทันสมัย กำกับการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นบัณฑิตในอุดมคติไทย


เอกลักษณ์ (Uniqueness) :
         จัดการการเรียนรู้ด้วยนวัตกรรมร่วมสมัย