Home > News > GenEd News > Publicize the registration schedule for general education remedial examinations (Final semester comprehensive exam) for the first semester of the academic year 2022
Publicize the registration schedule for general education remedial examinations (Final semester comprehensive exam) for the first semester of the academic year 2022

ผู้ดูแลเว็บ GE
31 October 2022 09:44:54

ประชาสัมพันธ์กำหนดการลงทะเบียนสอบซ่อมหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (สอบประมวลความรู้ปลายภาค) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

กำหนดการลงทะเบียนสอบ วันที่ 31 ตุลาคม – 5 พฤศจิกายน 2565
ลงทะเบียนผ่าน Google from >>> https://cutt.ly/Register_Test

 กำหนดการชำระเงิน
วันที่ 31 ตุลาคม – 6 พฤศจิกายน 2565 (เวลา 09.00 น. – 16.00 น.)
ณ ห้องประชุม 3422 อาคาร 34 ชั้น 2
ค่าลงทะเบียนสอบซ่อม รายวิชาละ 500 บาท 


 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 (ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป)
ที่เว็บไซต์ http://www.gen-ed.ssru.ac.th

กำหนดการสอบ วันที่ 17 และ 18 ธันวาคม 2565 โดยแบ่งรอบสอบเป็น จำนวน 4 รอบ
ได้แก่ รอบที่ 1 เวลา 09.00 น. – 10.30 น.
รอบที่ 2 เวลา 10.45 น. – 12.15 น.
รอบที่ 3 เวลา 13.00 น. – 14.30 น.
รอบที่ 4 เวลา 14.45 น. – 16.15 น.
(รูปแบบการสอบแบบออนไลน์) โดยให้เวลาในการสอบ 90 นาที

คุณสมบัติและข้อปฏิบัติในการสอบ

1. เป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
2. นักศึกษาสามารถเลือกรอบสอบได้เพียง 1 รอบต่อ 1 รายวิชาเท่านั้น
3. นักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบซ่อม ไม่มาสอบซ่อมตามวันเวลาที่ลงทะเบียนไว้ จะได้ผลการเรียนตามเกณฑ์การวัดและประเมินตามคะแนนที่สำนักวิชาการศึกษาทั่วไป ฯ กำหนด
4. ไม่อนุญาตให้ลงทะเบียนสอบซ่อมวิชาที่มีการสอบซ้ำซ้อนวันและเวลาเดียวกัน

การประเมินผลและการดำเนินการ
1. ผลคะแนนสอบจะใช้ผลคะแนนสอบปลายภาคครั้งที่มากที่สุด
2. นักศึกษาที่ลงทะเบียนสอบซ่อมไม่ดำเนินการสอบตามวันและเวลาที่ลงทะเบียนสอบซ่อม มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนการสอบซ่อม ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น