หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบซ่อมหมวดวิชาศึกษาทั่วไป(สอบประมวลผลความรู้ปลายภาค) ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบซ่อมหมวดวิชาศึกษาทั่วไป(สอบประมวลผลความรู้ปลายภาค) ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564

ผู้ดูแลเว็บ GE
2022-06-13 13:26:24

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบซ่อมหมวดวิชาศึกษาทั่วไป(สอบประมวลผลความรู้ปลายภาค) ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564

นักศึกษาตรวจสอบ ชื่อ - นามสกุล รหัสนักศึกษา และเวลาสอบ

>>> ตรวจสอบรายชื่อคลิกที่นี่

>>> ตรวจสอบตารางสอบคลิกที่นี่


กำหนดการสอบ วันที่ 9 กรกฎาคม 2565

รูปแบบการสอบแบบออนไลน์ โดยให้เวลาในการสอบ 90 นาที


คุณสมบัติและข้อปฏิบัติในการสอบ

1. เป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป ประจำภาคเรียน

ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564

2.นักศึกษาที่มีสิทธิ์ลงทะเบียนสอบซ่อม มีสิทธิ์ในการสอบซ่อมไม่เกินคนละ 1 ครั้งต่อคนต่อ 1 วิชา

3. นักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบซ่อม ไม่มาสอบซ่อมตามวันเวลาที่ลงทะเบียนไว้ จะได้ผลการเรียนตามเกณฑ์การวัดและประเมินตามคะแนนที่สำนักวิชาการศึกษาทั่วไป ฯ กำหนด

4. นักศึกษาต้องไม่ลงทะเบียนสอบซ่อมวิชาที่มีการสอบซ้ำซ้อนวันและเวลาเดียวกัน


การประเมินผลและการดำเนินการ

1. ผลคะแนนสอบจะใช้ผลคะแนนสอบครั้งที่มากที่สุด

2. นักศึกษาที่ลงทะเบียนสอบซ่อมไม่ดำเนินการมาสอบตามวันและเวลาที่ลงทะเบียนสอบมหาวิทยาลัย จะไม่คืนค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนการสอบซ่อม และขอสงวนสิทธิ์ในการขอสอบซ่อมในครั้งถัดไปไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น