Home > News > GE News > Announcement of the list of eligible candidates for the general education course (final semester knowledge processing exam) for the summer semester, academic year 2021
Announcement of the list of eligible candidates for the general education course (final semester knowledge processing exam) for the summer semester, academic year 2021

ผู้ดูแลเว็บ GE
2022-06-13 13:26:24

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบซ่อมหมวดวิชาศึกษาทั่วไป(สอบประมวลผลความรู้ปลายภาค) ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564

นักศึกษาตรวจสอบ ชื่อ - นามสกุล รหัสนักศึกษา และเวลาสอบ

>>> ตรวจสอบรายชื่อคลิกที่นี่

>>> ตรวจสอบตารางสอบคลิกที่นี่


กำหนดการสอบ วันที่ 9 กรกฎาคม 2565

รูปแบบการสอบแบบออนไลน์ โดยให้เวลาในการสอบ 90 นาที


คุณสมบัติและข้อปฏิบัติในการสอบ

1. เป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป ประจำภาคเรียน

ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564

2.นักศึกษาที่มีสิทธิ์ลงทะเบียนสอบซ่อม มีสิทธิ์ในการสอบซ่อมไม่เกินคนละ 1 ครั้งต่อคนต่อ 1 วิชา

3. นักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบซ่อม ไม่มาสอบซ่อมตามวันเวลาที่ลงทะเบียนไว้ จะได้ผลการเรียนตามเกณฑ์การวัดและประเมินตามคะแนนที่สำนักวิชาการศึกษาทั่วไป ฯ กำหนด

4. นักศึกษาต้องไม่ลงทะเบียนสอบซ่อมวิชาที่มีการสอบซ้ำซ้อนวันและเวลาเดียวกัน


การประเมินผลและการดำเนินการ

1. ผลคะแนนสอบจะใช้ผลคะแนนสอบครั้งที่มากที่สุด

2. นักศึกษาที่ลงทะเบียนสอบซ่อมไม่ดำเนินการมาสอบตามวันและเวลาที่ลงทะเบียนสอบมหาวิทยาลัย จะไม่คืนค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนการสอบซ่อม และขอสงวนสิทธิ์ในการขอสอบซ่อมในครั้งถัดไปไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น