เว็บไซต์รายวิชารายวิชาที่เปิดสอนในภาคเรียนฤดูร้อน (Summer) ปีการศึกษา 2562 


การใช้ภาษาไทย

คำอธิบายรายวิชา :การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เพื่อการสื่อสาร การสืบค้นสารนิเทศและการนำเสนอผลงาน การใช้ภาษาไทยในสื่อร่วมสมัย และการเชื่อมโยงภาษาไทยในกลุ่มประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน                                

เข้าสู่เว็บไซต์...

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น

คำอธิบายรายวิชา :การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ในสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจำวัน ตลอดจนความตระหนักด้านวัฒนธรรมของไทยและวัฒนธรรมตะวันตก รวมทั้งการสืบค้นสารนิเทศทางอิเล็กทรอนิกส์ การอ้างอิง และเรียนรู้จากสื่อการเรียนรู้ต่างๆ ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และสื่อสิ่งพิมพ์

เข้าสู่เว็บไซต์...

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียน

คำอธิบายรายวิชา :การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร การให้ข้อมูล การสรุปความ และแสดงความคิดเห็น กลวิธีการอ่าน การเขียนในชีวิตประจำวัน การอ้างอิง และการใช้พจนานุกรม เพื่อการอ่านและการเขียน โดยใช้สื่อระบบสารนิเทศ และฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

เข้าสู่เว็บไซต์...

ภาษาไทยเชิงวิชาการ

คำอธิบายรายวิชา :ภาษาไทยเพื่อการศึกษาเรียนรู้ การเขียนรายงานและผลงาน การค้นคว้ารวบรวมข้อมูล และอ้างอิงจากสื่อหลากหลาย การใช้ภาษาเพื่อนำเสนองานเชิงวิชาการในรูปแบบต่างๆ


เข้าสู่เว็บไซต์...

สุนทรียภาพกับชีวิต

คำอธิบายรายวิชา :การสร้างความเข้าใจ การเรียนรู้ การสร้างประสบการณ์สุนทรียภาพ และการรับรู้พื้นฐานสุนทรียศาสตร์ของศิลปะ โดยอาศัยหลักการพื้นฐานของสุนทรียศาสตร์แขนงต่าง ๆ เพื่อนำไปสู่ความซาบซึ้งในคุณค่าด้านความงามและด้านอื่น ๆ ของศิลปกรรม ภาษาของศิลปะ จนสามารถเข้าใจศิลปะ มองเห็นตนเอง หยั่งเห็นความสัมพันธ์เชิงคุณค่าและความหมายของชีวิตในการดำรงอยู่เพื่อการสร้างสรรค์

เข้าสู่เว็บไซต์...

สังคมไทยในบริบทโลก

คำอธิบายรายวิชา : แนวความคิดพื้นฐานในเรื่องวิวัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจการเมืองของไทยความสัมพันธ์ และบทบาทของประเทศไทยในบริบทอาเซียนและระดับสากล โดยเน้นการศึกษาด้านผลประโยชน์ และผลกระทบจากการที่ไทยได้เข้าเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก


เข้าสู่เว็บไซต์...

ทักษะชีวิตเพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์

คำอธิบายรายวิชา :ความรู้ ความเข้าใจแนวคิดและการปฏิบัติเชิงประจักษ์ ทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ ทักษะการคิดเพื่อรู้จักตนเองอย่างถ่องแท้ ทักษะการคิดด้านบวก ทักษะทางสังคม ทักษะทางพุทธิปัญญา และทักษะต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 การดำรงชีพอยู่ได้ด้วยตนเองและดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข

เข้าสู่เว็บไซต์...

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร

คำอธิบายรายวิชา :หลักการ ความสำคัญ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย การใช้งานอินเทอร์เน็ต การสืบค้นสารนิเทศ ความมั่นคง กฏหมาย จริยธรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  และเทคโนโลยีแห่งอนาคต


เข้าสู่เว็บไซต์...

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับคุณภาพชีวิต

คำอธิบายรายวิชา :บทบาทการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พลังงาน การสื่อสารและโทรคมนาคม การส่งเสริมและดูแลสุขภาพกาย สุขภาพจิต ความปลอดภัยในการใช้ยาและสารเคมีในชีวิตทั้งทางด้านกายภาพ และชีวภาพที่มีต่อคุณภาพชีวิต
เข้าสู่เว็บไซต์...

นันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต

คำอธิบายรายวิชา :แนวคิด ทฤษฎี ความหมายและความสำคัญของนันทนาการ  ขอบข่ายและประเภทของนันทนาการ  หลักการจัดและการออกแบบกิจกรรมนันทนาการ  นันทนาการกลางแจ้งและงานอดิเรก  นันทนาการกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับบุคคลและชุมชน บทบาทของผู้นำนันทนาการ

เข้าสู่เว็บไซต์...

แรงบันดลใจแห่งชีวิต

คำอธิบายรายวิชา : ความสำคัญของกระบวนการคิด พื้นอารมณ์และลักษณะการคิด กระบวนทัศน์ในการผสมผสานความหลากหลายของแนวคิดและกระบวนการคิด กรณีศึกษาจากศาสตร์ต่างๆ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิต
 ของประชาคมโลก  การมีจิตสำนึกและเจตคติที่ดีต่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติในฐานะประชาคมโลก

เข้าสู่เว็บไซต์...

ภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบวิชาชีพ

คำอธิบายรายวิชา : ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน การเขียนใบสมัครงาน  การเขียนประวัติส่วนตัว  การเขียนหนังสือราชการ การเขียนบันทึก  การเขียนรายงานการประชุม  การแนะนำตนเอง และการใช้ภาษาอังกฤษในสื่อสังคมออนไลน์ การนำเสนอผลงานในที่สาธารณะและ/หรือการสื่อสารในกลุ่มใหญ่


เข้าสู่เว็บไซต์...

รู้เท่าทันดิจิทัล

คำอธิบายรายวิชา : การพัฒนาทักษะในความเข้าใจดิจิทัล พฤติกรรมสารสนเทศ มนุษยศาสตร์ดิจิทัล ทักษะดิจิทัล ความฉลาดทางดิจิทัล การบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัล จริยธรรมดิจิทัล การเป็นพลเมืองดิจิทัล สภาพแวดล้อมดิจิทัล การรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล
เข้าสู่เว็บไซต์...

ชีวิตกับดิจิทัล

คำอธิบายรายวิชา : ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับดิจิทัล บทบาทดิจิทัลในฐานะแนวโน้มอันยิ่งใหญ่ ที่มีต่อการเปลี่ยนสังคมไทยและสังคมโลกในหลากหลายรูปแบบ การก่อกำเนิดสิ่งปลูกสร้าง อุปกรณ์และเครื่องมืออัฉริยะ ควบคู่กับการประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง เครือข่ายออนไลน์ พฤติกรรมการบริโภคผ่านเครื่องมือสื่อสาร กฎหมาย การทำธุรกิจ ให้บริการผ่านอินเทอร์เน็ตหรือสังคมออนไลน์  การดำรงชีวิตและการปรับตัวของมนุษย์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของดิจิทัลได้อย่างมีความสุขและปลอดภัยในแต่ละช่วงวัย


เข้าสู่เว็บไซต์...