เว็บไซต์รายวิชา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565


กลุ่มวิชา Coursera


GEN0111

การสร้างทักษะผู้นำ

GEN0317

ศาสตร์และศิลป์แห่งอาหารชาววัง

GEN0211

ภาษาจีน

GEN0306

การดูแลสุขภาพสำหรับชีวิตยุคใหม่

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


GEN0101

ชาววังสวนสุนันทา

GEN0107

ความเป็นพลเมืองดี

GEN0102

สุนทรียภาพของชีวิต

GEN0113

แรงบันดาลใจแห่งชีวิต

GEN0103

สังคมไทยในบริบทโลก

กลุ่มวิชาภาษา


GEN0201

การใช้ภาษาไทย

GEN0203

ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ

GEN0205

ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน


GEN0207

ภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบอาชีพ

GEN0217

ภาษาเกาหลี

GEL0102

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์


GEN0301

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร

GEN0309

ชีวิตดิจิทัล

GEN0302

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต

GEN0313

การเต้น

GEN0306

การดูแลสุขภาพสำหรับชีวิตยุคใหม่

GEN0320

รวยด้วยดิจิทัล