หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > GE ประชุมแผนการปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปฯ
GE ประชุมแผนการปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปฯ

ผู้ดูแลเว็บ GE
28 พฤศจิกายน 2565 14:41:35

GE ประชุมแผนการปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปฯ
         เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00-12.00 น. สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ โดย อาจารย์ ดร.มาธุสร แข็งขัน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ ร่วมกันประชุมหารือการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกการศึกษาในอนาคต นักศึกษาได้ความรู้และความสามารถในการประกอบวิชาชีพ มีความรับผิดชอบ เพื่อให้เป็นมาตรฐานและรูปแบบการเรียนการสอนเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับการปฏิรูปการเรียนการสอนตามนโยบายพลิกโฉมการขับเคลื่อนของมหาวิทยาลัยในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ณ ห้องประชุม 3422 อาคาร 34 ชั้น 2