หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > Ge จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ 3/2564 “บริบทโลกในมิติการเมืองและกฎหมาย”
Ge จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ 3/2564 “บริบทโลกในมิติการเมืองและกฎหมาย”

ผู้ดูแลเว็บ GE
2022-05-26 13:18:33

Ge จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ 3/2564 “บริบทโลกในมิติการเมืองและกฎหมาย”

วันที่ 26 เมษายน 2565 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ดำเนินการจัดการเรียนการสอนรายวิชา GEN0103 สังคมไทยในบริบทโลก (E-Learning) โดยได้รับเกียรติอาจารย์ ดร.ธุวธิดา สุวรรณรัตน์ อาจารย์ผู้สอนกล่าวถึง ประเทศไทยแม้จะมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแต่กลับมีปัญหาและผลกระทบของการเมืองไทยที่วนเวียนอยู่กับการรัฐประหารและการปฏิรูปการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยด้วยความไม่แน่นอนทางการเมืองนอกระบบรัฐสภา ส่งผลต่อการพัฒนาประชาธิปไตยและ การรัฐประหารมีผลต่อการสร้างรากฐานการสร้างหลักนิติรัฐ(Legal State) และหลักนิติธรรม (Rule of Law) ตุลาการภิวัฒน์ทำให้หลัก หลักนิติรัฐและหลักนิติธรรมขาดความมั่นคงในสังคมไทย และสังคมไทยยังไม่สามารถวางรากฐานหลักนิติรัฐและหลักนิติธรรมตามการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสากลได้ สะท้อนให้เห็นถึงรากฐานทางความคิดของสังคมไทยเป็นรากความคิดสังคมเกษตรหลักนิติธรรมในสังคมไทยต้องโยงไปถึงแนวคิดหรือวิถีชีวิตคนไทยที่ฝังรากลึกอยู่กับพุทธศาสนา กับความเชื่อเรื่องบาปบุญ รวมไปถึงการมีระบบอุปถัมภ์ที่เหนียวแน่นในสังคมไทย


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th 

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/ 

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th 

เบอร์โทรสำนักฯ 02-160-1265 ถึง 1270
ต่อ 101,103,104,201,202,203,204,205,213,301,302