หน้าหลัก > ข่าว > เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) > GenEd-SSRU Traing "พลิกโฉมการจัดการเรียนการสอนด้วยการเรียนรู้แบบ Active Learning"
GenEd-SSRU Traing "พลิกโฉมการจัดการเรียนการสอนด้วยการเรียนรู้แบบ Active Learning"

ผู้ดูแลเว็บ GE
11 มีนาคม 2567 09:45:49


GenEd-SSRU Traing "พลิกโฉมการจัดการเรียนการสอนด้วยการเรียนรู้แบบ Active Learning"

        วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น. สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ โดย อาจารย์ ดร.มาธุสร แข็งขัน ผู้อำนวยการสำนักฯ จัดโครงการ "พลิกโฉมการจัดการเรียนการสอนด้วยการเรียนรู้แบบ Active Learning" เพื่อเพิ่มคุณภาพการจัดการเรียนการสอน มีกระบวนการการเรียนรู้ ผู้สอนสามารถสร้างนวัตกรรม ตอบสนองการจัดการเรียนการสอน เพิ่มขีดความสามารถทั้งผู้สอนและผู้เรียนควบคู่กัน เกิดทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถต่อยอดและนำสิ่งที่เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ ผู้บริหารจึงเห็นสมควรดำเนินโครงการเทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อเพิ่มสมรรถนะของผู้สอนและผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ เป็นการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุกด้วยรูปแบบ วิธีการ เทคนิคต่าง ๆ จากประสบการณ์จริงและสถานการณ์จำลองผ่านการลงมือปฏิบัติและเปิดมุมมองของการเรียนรู้สู่การพัฒนาต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21ตอบสนองตามนโยบายของมหาวิทยาลัยและสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย คุณจิตปภา สุพันธะ (Influencer ด้านการศึกษา) เป็นวิทยากร ผ่านการประชุมทางไกล Zoom Meeting เพื่อสนับสนุนให้อาจารย์ GenEd ได้มีเทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning และนำไปปรับใช้กับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป


GenEd-SSRU Traing "Transforming teaching and learning through active Learning"

              On 19th May 2023, 09.00-16.00. Ajarn. Dr. Mathusorn Khaengkhan, the director The Office of General Education and Electronic Learning Innovations held a project "Transforming teaching and learning through active Learning" to increase the quality of teaching and learning management there is a learning process Teachers can create innovation and to respond to teaching and learning empowering both teachers and learners simultaneously self-learning skills Be able to build on and apply what you have learned in real life. Administrators, therefore, deemed it appropriate to implement an active learning management technique project to enhance the competencies of teachers and learners to their full potential. It is a proactive learning management with different forms, methods, techniques from real experiences and simulated situations through practice and opens the perspective of learning to development towards changes in the 21st century. Ms. Jitpapha Suphantha (Educational Influencer) was a guest speaker of this project via Zoom Meeting to support lecturers of GenEd  to have Active Learning techniques for teaching and learning.