หน้าหลัก > ข่าว > เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) > GenEd-SSRU จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบการจัดการการเรียนรู้บนแพลตฟอร์ม FlexSpace
GenEd-SSRU จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบการจัดการการเรียนรู้บนแพลตฟอร์ม FlexSpace

ผู้ดูแลเว็บ GE
11 มีนาคม 2567 09:46:04


GenEd-SSRU จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบการจัดการการเรียนรู้บนแพลตฟอร์ม FlexSpace
           วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 - 16.00 น. สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ โดย อาจารย์ ดร.มาธุสร แข็งขัน ผู้อำนวยการสำนักฯ มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐภัทร แก้วรัตนภัทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุมน หนูคง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบการจัดการการเรียนรู้บนแพลตฟอร์ม FlexSpace” ได้รับเกียรติจาก คุณจิระ ชนรักสุข นักวิชาการศึกษาโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย กระทรวงการ อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (Thai MOOC) เป็นวิทยากรครั้งนี้ ให้แก่ บุคลากรของสำนักฯ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีทักษะและความสามารถในการสร้างสื่อการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับการปฏิรูปการเรียนการสอนตามนโยบายการขับเคลื่อนของมหาวิทยาลัย ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3111 อาคาร 31 ชั้น 1 การอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อทำความรู้จักกับรายวิชาออนไลน์ การใช้งานพื้นฐานระบบ flexspacelms, flexspacedev ขั้นตอนและกระบวนการของการพัฒนารายวิชาออนไลน์ การแนะนำเครื่องมือและรูปแบบการสอนบนระบบ flexspacelms การพัฒนารายวิชาออนไลน์บนระบบ flexspacelms การเริ่มต้นออกแบบรายวิชาออนไลน์ และการสร้างโครงสร้างเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรู้บน การสร้างการวัดผลและประเมินผลบนระบบ flexspacelms


GenEd-SSRU held a seminar on a topic of how to use FlexSpaceplatform

          On 12th  May 2023,  09.00 - 16.00 . Ajarn. Dr. Mathusorn Khaengkhan, the director The Office of General Education and Electronic Learning Innovations appointed Asst. Prof. Dr. Natttaphat Kaewrattanaphat, and Asst. Prof. Dr, Jarumon Nookhong, the deputy director of academic affairs, to hold a project “How to use FlexSpace” honoured by Khun Jira Chonraksuk, Academics study Thai Cyber University project  of Thai MOOC to be a guest speaker to teach staff to gain knowledge and understand about information technology, and to  have the skills and abilities to create instructional materials, In acicordance with the teaching and learning reform according to the university's driving policy at Computer Laboratory 3111, Building 31, Floor 1. An objective of this traning is to get to know online subjects and the basic usage of flexspacelms and flexspacedev.