หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > การดูแลสุขภาพในชีวิตประจำวัน
การดูแลสุขภาพในชีวิตประจำวัน

ผู้ดูแลเว็บ GE
22 กุมภาพันธ์ 2566 17:43:31

การดูแลสุขภาพในชีวิตประจำวัน

        วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30-11.30 น. สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ จัดการเรียนการสอนรายวิชา GEN0306 การดูแลสุขภาพสำหรับชีวิตยุคใหม่ ได้รับเกียรติ อาจารย์ ดร.ภาวิณี รัตนคอนอาจารย์ผู้สอนได้กล่าวถึง ผู้ที่มีสุขภาพจิตดีจะรู้จักและยอมรับตนเองยอมรับผู้อื่น และสามารถจัดการหรือเผชิญกับความเป็นจริงในชีวิตได้ แต่ในปัจจุบันปัญหาสุขภาพจิตและความเจ็บป่วยทางจิตเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในกลุ่มคนทุกเพศ ทุกวัย ซึ่งเกิดจากปัจจัยหลายอย่างร่วมกัน ส่งผลให้เกิดอาการทางกาย อารมณ์ และจิตใจที่ส่งผลไปยังพฤติกรรมได้ โดยสุขภาพจิตใจ ร่างกาย และสังคม ทุกมิติมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน การสร้างเสริมสุขภาพจึงต้องเป็นแบบองค์รวม ให้มีความสมดุลในทุก ๆ ด้าน การดูแลสุขภาพจิต สุขภาพกาย และสุขภาพทางสังคม ให้ครบทุกมิติจึงเป็นสิ่งสำคัญและควรเร่งรัดให้ทุกฝ่าย ควรเร่งแก้ไข สุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และอยู่ในสุขภาพทางสังคมที่สงบสุขเอื้ออาทรให้กัน ย่อมดำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุข


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th 

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/ 

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th 

เบอร์โทรสำนักฯ 02-160-1265 ถึง 1270
ต่อ 101,103,104,201,202,203,204,205,213,301,302