หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคนิคการออกข้อสอบ การวัดและประเมินผล หมวดวิชาศึกษาทั่วไป”
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคนิคการออกข้อสอบ การวัดและประเมินผล หมวดวิชาศึกษาทั่วไป”

ผู้ดูแลเว็บ GE
12 มีนาคม 2564 14:40:26


           วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 น. - 17.00 น. สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสําหรับผู้บริหารรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ "เทคนิคการออกข้อสอบ การวัดและประเมินผล หมวดวิชาศึกษาทั่วไป” โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว พร้อมนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา บรรยายในหัวข้อ "แนวคิด ทิศทางการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และการวัดและประเมินทางการศึกษาในยุคดิจิทัล" พร้อมกับทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย มีชาญ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวิกา ตั้งประภา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนตา ตุลย์เมธาการ บรรยายหัวข้อ "เทคนิคการออกข้อสอบ การวัดและประเมินผล หมวดวิชาศึกษาทั่วไป" พร้อมด้วยอาจารย์นภาศรี สุวรรณโชติ ผู้อํานวยการสํานักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ และอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป บุคลากรสำนักฯ เข้าร่วมในโครงการดังกล่าว โดยในการจัดการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสําหรับผู้บริหารรายวิชาศึกษาทั่วไปฯ นั้น แบ่งเป็น 2 ระยะ ซึ่งจัดในระหว่างวันที่ 19 กุมภาพันธ์ และวันที่ 2 มีนาคม 2564 มี วัตถุประสงค์ดังนี้ ระยะที่ 1 สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการออกข้อสอบ การวัดและ ประเมินผล หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พร้อมทั้งเสริมสร้างทักษะการออกข้อสอบ โดยมีกิจกรรมเป็น การบรรยายและการอภิปรายกลุ่ม จากทีมวิทยากร ในเรื่อง - หลักการวัดและประเมินทางการศึกษา - เทคนิคการสร้างข้อสอบแบบปรนัย – และกลยุทธ์การสอนและการประเมินผลตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ระยะที่ 2 เป็นการวิพากษ์ข้อสอบหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยทีมวิทยากรดําเนินการวิพากษ์ และให้ข้อเสนอแนะการออกข้อสอบของผู้บริหารรายวิชา หมวด วิชาศึกษาทั่วไป โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นอาจารย์ผู้สอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และบุคลากร สํานักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ จำนวน 50 ท่าน ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ โรงแรมวังสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th