หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > จีอีสวนสุนันทาขอเชิญร่วมโครงการอบรมเชิงวิชาการเรื่อง “สังคมไทยในบริบทโลก” ประจำปีการศึกษา 2/2562
จีอีสวนสุนันทาขอเชิญร่วมโครงการอบรมเชิงวิชาการเรื่อง “สังคมไทยในบริบทโลก” ประจำปีการศึกษา 2/2562

ผู้ดูแลเว็บ GE
2019-12-16 11:05:30

จีอีสวนสุนันทาขอเชิญร่วมโครงการอบรมเชิงวิชาการเรื่อง “สังคมไทยในบริบทโลก” ประจำปีการศึกษา 2/2562

สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ( GE ) ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เชิญวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาที่เรียนในรายวิชาศึกษาทั่วไป เน้นการมุ่งผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษาจากการเรียนวิชาจีอีให้เป็นไปตามปรัชญาที่เน้นการสร้างคนให้เต็มคน รูปแบบการเรียนการสอนจึงเป็นไปในลักษณะของการเปิดโลกทัศน์ให้นักศึกษามีมุมมองต่อโลกและชีวิตในทางที่ดี การเรียนการสอนในแต่ละครั้งมุ่งเน้นให้นักศึกษาเกิดแรงบันดาลและมีโลกทัศน์ที่กว้างขวาง สามารถนาความรู้ไปใช้ในการดาเนินชีวิตและดำรงตนอยู่ในสังคมได้เป็นอย่างดี โดยได้รับเกียรติจาก นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ (อดีตนายกรัฐมนตรี) การบรรยายพิเศษในหัวข้อ สถานการณ์การเมืองไทย ในยุค“Disruption” วันพุธที่ 29 มกราคม 2563 เวลา 11.00 -14.00 น. ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์#ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ http://gen-ed.ssru.ac.th/

เฟจบุ๊กแฟนเฟจ : https://www.facebook.com/ge.ssru/

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th