หน้าหลัก > ประกาศ > ประชาสัมพันธ์ > Gen-Ed ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ครั้งที่ 1/2567
Gen-Ed ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ครั้งที่ 1/2567

ผู้ดูแลเว็บ GE
17 เมษายน 2567 10:08:23

Gen-Ed ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ครั้งที่ 1/2567
        วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักวิชาการศึกษาทั่วไป 3422 และรูปแบบออนไลน์
ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.มาธุสร แข็งขัน ผู้อำนวยการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ และคณะกรรมการประจำสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 1/2567 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานให้บรรลุตามตัวชี้วัดที่หน่วยงานได้รับมอบหมาย และติดตามรายงานผลการดำเนินงานฝ่ายต่างๆ ในสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ