หน้าหลัก > ประกาศ > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > Ge จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ 3/2564 “ภาวะเสี่ยงต่อสุขภาพ”
Ge จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ 3/2564 “ภาวะเสี่ยงต่อสุขภาพ”

ผู้ดูแลเว็บ GE
2022-06-14 09:53:40

Ge จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ 3/2564 “ภาวะเสี่ยงต่อสุขภาพ”

        วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ดำเนินการจัดการเรียนการสอนรายวิชา GEN0306 การดูแลสุขภาพสำหรับชีวิตยุคใหม่ (E-Learning) โดยได้รับเกียรติจาก  อาจารย์ ดร.ภาวิณี รัตนคอน ได้นำเสนอถึง ภาวะเสี่ยงต่อสุขภาพเกิดขึ้นได้จากปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ รอบตัวซึ่งจะนำไปสู่พฤติกรรมเสี่ยงที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพของตนเอง และส่งผลเสียต่อการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม บุคคลในแต่ละช่วงวัย ซึ่งได้แก่ วัยทารกวัยก่อนเรียน วัยรุ่น วัยผู้ใหญ่ และวัยสูงอายุ ย่อมมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย ปัจจัยเสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพแตกต่างกันออกไป อันเป็นผลให้เกิดปัญหาสุขภาพทางด้านร่างกายและจิตใจในด้านต่าง ๆ ตามมาอีกมากมาย การทำความเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงแต่ละช่วงวัย การเอาใจใส่บุคคลในครอบครัวและช่วยกันดูแลแก้ปัญหาให้กับบุคคลในครอบครัวเมื่อเกิดปัญหาสุขภาพขึ้น จะทำให้บุคคลในวัยต่าง ๆ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปได้


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th 

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/ 

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th 

เบอร์โทรสำนักฯ 02-160-1265 ถึง 1270
ต่อ 101,103,104,201,202,203,204,205,213,301,302