หน้าหลัก > ประกาศ > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > ภาวะเสี่ยงต่อสุขภาพ
ภาวะเสี่ยงต่อสุขภาพ

ผู้ดูแลเว็บ GE
07 กุมภาพันธ์ 2566 14:57:21

ภาวะเสี่ยงต่อสุขภาพ

         วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.00-11.00 น. สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ จัดการเรียนการสอนรายวิชา GEN0306 การดูแลสุขภาพกับชีวิตยุคใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ภาวิณี รัตนคอน ได้นำเสนอถึง ภาวะเสี่ยงต่อสุขภาพเกิดขึ้นได้จากปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ รอบตัวซึ่งจะนำไปสู่พฤติกรรมเสี่ยงที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพของตนเอง และส่งผลเสียต่อการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม บุคคลในแต่ละช่วงวัย ย่อมมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย ปัจจัยเสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพแตกต่างกันออกไป อันเป็นผลให้เกิดปัญหาสุขภาพทางด้านร่างกายและจิตใจในด้านต่าง ๆ ตามมามากมาย การทำความเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงแต่ละช่วงวัย การเอาใจใส่บุคคลในครอบครัวและช่วยกันดูแลแก้ปัญหาให้กับบุคคลในครอบครัวเมื่อเกิดปัญหาสุขภาพขึ้น จะทำให้บุคคลในวัยต่าง ๆ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th 

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/ 

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th 

เบอร์โทรสำนักฯ 02-160-1265 ถึง 1270
ต่อ 101,103,104,201,202,203,204,205,213,301,302