หน้าหลัก > ประกาศ > ประชาสัมพันธ์ > เตรียมวางแผนให้พร้อม.....สำหรับนักศึกษาภาคปกติ
เตรียมวางแผนให้พร้อม.....สำหรับนักศึกษาภาคปกติ

ผู้ดูแลเว็บ GE
03 เมษายน 2566 15:41:45

 เตรียมวางแผนให้พร้อม.....สำหรับนักศึกษาภาคปกติ  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี รหัส 60 และ 61 ประกาศตารางเรียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565 

 การลงทะเบียนด้วยตนเอง (Free Enrollment) 

Click >>>>> https://reg.ssru.ac.th

นักศึกษารหัส 58-62 ลงทะเบียน/เพิ่ม-ถอนรายวิชา

วันที่ 5 เมษายน 2566 เริ่มเปิดระบบเวลา 09.00 น. - วันที่ 9 พฤษภาคม 2566

นักศึกษารหัส 63 ลงทะเบียน/เพิ่ม-ถอนรายวิชา

วันที่ 7 เมษายน 2566 เริ่มเปิดระบบเวลา 09.00 น. - วันที่ 9 พฤษภาคม 2566

นักศึกษารหัส 64 ลงทะเบียน/เพิ่ม-ถอนรายวิชา

วันที่ 11 เมษายน 2566 เริ่มเปิดระบบเวลา 09.00 น. - วันที่ 9 พฤษภาคม 2566

นักศึกษารหัส 65 ลงทะเบียน/เพิ่ม-ถอนรายวิชา

วันที่ 12 เมษายน 2566 เริ่มเปิดระบบเวลา 09.00 น. - วันที่ 9 พฤษภาคม 2566

 คู่มือการลงทะเบียนเรียนด้วยตนเอง (Free Enrollment)  

Click >>>https://cts.ssru.ac.th/File/IS/Announce/Files/25ec3xxr.pdf

 ตรวจสอบกำหนดการต่าง ๆ  ได้ที่ประกาศกิจกรรมวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2565
Click >>>
https://cts.ssru.ac.th/File/IS/Announce/Files/yjhhgw05.pdf