หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศรายชื่อสอบประมวลความรู้ปลายภาค (ออนไลน์) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
ประกาศรายชื่อสอบประมวลความรู้ปลายภาค (ออนไลน์) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

ผู้ดูแลเว็บ GE
09 มีนาคม 2566 15:04:38

International Courses


GEN0103

Thai Society in Global Context

GEN0205

English for Study Skills

GEN0207

English for Career

GEN0307

Miracle of Thought

GEN0309

Digital Life

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


GEN0109

ศาสตร์พระราชา

GEN0119

วิศวกรสังคม

GEH0204

ความเป็นพลเมือง

GEN0117

อยู่เป็นวิทยา

GEH0101

สุนทรียภาพกับชีวิต

GEN0118

วัยใสใจสะอาด

GEH0102

สังคมไทยในบริบทโลก

กลุ่มวิชาภาษา


GEN0201

การใช้ภาษาไทย

GEN0203

ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ

GEN0207

ภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบอาชีพ

GEN0211

ภาษาจีน

GEL0102

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น

GEL0103

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียน

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์


GEN0301

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร

GEN0315

ชีวิตเลิกอ้วน

GEN0304

รู้เท่าทันดิจิทัล

GES0102

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับคุณภาพชีวิต

GEN0306

การดูแลสุขภาพสำหรับชีวิตยุคใหม่