หน้าหลัก > ข่าว > เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) > GenEd-SSRU Traing "พลิกโฉมการจัดการเรียนการสอนด้วยการเรียนรู้แบบ Active Learning"
GenEd-SSRU Traing "พลิกโฉมการจัดการเรียนการสอนด้วยการเรียนรู้แบบ Active Learning"

ผู้ดูแลเว็บ GE
29 พฤษภาคม 2566 09:35:45


GenEd-SSRU Traing "พลิกโฉมการจัดการเรียนการสอนด้วยการเรียนรู้แบบ Active Learning"

        วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น. สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ โดย อาจารย์ ดร.มาธุสร แข็งขัน ผู้อำนวยการสำนักฯ จัดโครงการ "พลิกโฉมการจัดการเรียนการสอนด้วยการเรียนรู้แบบ Active Learning" เพื่อเพิ่มคุณภาพการจัดการเรียนการสอน มีกระบวนการการเรียนรู้ ผู้สอนสามารถสร้างนวัตกรรม ตอบสนองการจัดการเรียนการสอน เพิ่มขีดความสามารถทั้งผู้สอนและผู้เรียนควบคู่กัน เกิดทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถต่อยอดและนำสิ่งที่เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ ผู้บริหารจึงเห็นสมควรดำเนินโครงการเทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อเพิ่มสมรรถนะของผู้สอนและผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ เป็นการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุกด้วยรูปแบบ วิธีการ เทคนิคต่าง ๆ จากประสบการณ์จริงและสถานการณ์จำลองผ่านการลงมือปฏิบัติและเปิดมุมมองของการเรียนรู้สู่การพัฒนาต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21ตอบสนองตามนโยบายของมหาวิทยาลัยและสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย คุณจิตปภา สุพันธะ (Influencer ด้านการศึกษา) เป็นวิทยากร ผ่านการประชุมทางไกล Zoom Meeting เพื่อสนับสนุนให้อาจารย์ GenEd ได้มีเทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning และนำไปปรับใช้กับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป