หน้าหลัก > ข่าว > เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) > GenEd-SSRU จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบการจัดการการเรียนรู้บนแพลตฟอร์ม FlexSpace
GenEd-SSRU จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบการจัดการการเรียนรู้บนแพลตฟอร์ม FlexSpace

ผู้ดูแลเว็บ GE
29 พฤษภาคม 2566 09:35:26


GenEd-SSRU จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบการจัดการการเรียนรู้บนแพลตฟอร์ม FlexSpace
           วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 - 16.00 น. สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ โดย อาจารย์ ดร.มาธุสร แข็งขัน ผู้อำนวยการสำนักฯ มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐภัทร แก้วรัตนภัทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุมน หนูคง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบการจัดการการเรียนรู้บนแพลตฟอร์ม FlexSpace” ได้รับเกียรติจาก คุณจิระ ชนรักสุข นักวิชาการศึกษาโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย กระทรวงการ อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (Thai MOOC) เป็นวิทยากรครั้งนี้ ให้แก่ บุคลากรของสำนักฯ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีทักษะและความสามารถในการสร้างสื่อการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับการปฏิรูปการเรียนการสอนตามนโยบายการขับเคลื่อนของมหาวิทยาลัย ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3111 อาคาร 31 ชั้น 1 การอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อทำความรู้จักกับรายวิชาออนไลน์ การใช้งานพื้นฐานระบบ flexspacelms, flexspacedev ขั้นตอนและกระบวนการของการพัฒนารายวิชาออนไลน์ การแนะนำเครื่องมือและรูปแบบการสอนบนระบบ flexspacelms การพัฒนารายวิชาออนไลน์บนระบบ flexspacelms การเริ่มต้นออกแบบรายวิชาออนไลน์ และการสร้างโครงสร้างเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรู้บน การสร้างการวัดผลและประเมินผลบนระบบ flexspacelms