หน้าหลัก > ข่าว > เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) > GenEd-SSRU จัดโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน ให้แก่ โรงเรียนวัดมะเกลือ (กาญจนลักษณ์วิทยา) จังหวัดนครปฐม
GenEd-SSRU จัดโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน ให้แก่ โรงเรียนวัดมะเกลือ (กาญจนลักษณ์วิทยา) จังหวัดนครปฐม

ผู้ดูแลเว็บ GE
29 พฤษภาคม 2566 09:35:13


GenEd-SSRU จัดโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน ให้แก่ โรงเรียนวัดมะเกลือ (กาญจนลักษณ์วิทยา) จังหวัดนครปฐม

         วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30-16.00 น. สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ โดยอาจารย์ ดร.มาธุสร แข็งขัน ผู้อำนวยการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ มอบหมายให้ ฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ นำโดย 
นางสาวภัททิยา ตรัยที่พึ่ง หัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ พร้อมด้วยบุคลากร จัดโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนันตชัย เอกะ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ “หลักสูตรการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร” ให้แก่บุคลากรของโรงเรียนวัดมะเกลือ (กาญจนลักษณ์วิทยา) เพื่อสร้างความร่วมด้านการบริการวิชาการสู่ชุมชน สร้างความสัมพันธ์เชื่องโยงเครือข่ายและท้องถิ่น จังหวัดนครปฐม