ITA การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส


การเปิดเผยข้อมูล ITA

1. ข้อมูลพื้นฐาน

- โครงสร้างหน่วยงาน (O1)

- ข้อมูลผู้บริหาร (O2)

- อำนาจหน้าที่ (03)

-แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน (O4)

- ข้อมูลการติดต่อ (O5)

- กฏหมายที่เกี่ยวข้อง (O6) **

2. การประชาสัมพันธ์

- ข่าวประชาสัมพันธ์ (O7)

3. การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

- Q&A (O8)

- Social Network (O9)

4. การดำเนินงาน

-แผนการดำเนินงานประจำปี (O10)

-รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6เดือน (O11)

-รายงานผลการดำเนินงานประจำปี (O12)

5. การปฏิบัติงาน

- คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (O13)

6. การให้บริการ

- คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ (O14)

- ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ (O15

- รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ (O16) 

- e-Service (O17) **

7. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

- แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (O18)

- รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6เดือน (O19)

- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (O20)

8. การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

-แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ (O21)

- ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ (O22)*

-สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ (O23)

- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุประจำปี (O24)

9. การบริหารและการพัฒนาบุคลากร

- นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (O25) **

- การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (O26)

- หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (O27)

- รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี (O28)

10. การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (O29) **

- ช่องทางแจ้งการทุจริตและประพฤติมิชอบ (O30)

-ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (O31)

11. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

- ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น (O32)

- การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมแลก เปลี่ยนความคิดเห็น (O33)

12. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

- เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร (O34) **

- การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร (O35)**

13. การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

-การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี (O36)

-การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต (O37)

14. การเสริมสร้างวัฒธรรมองค์กร

- การเสริมสร้างวัฒธรรมองค์กร (O38) **

15. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

-แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี (O39)

- รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ6เดือน (40)

- รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี (041)** 

16. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

- มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (O42) **

- การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วย งาน (O43) **

หมายเหตุ : ** คือข้อมูลที่ใช้ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา