หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนสอบซ่อม ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564
ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนสอบซ่อม ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564

ผู้ดูแลเว็บ GE
2022-06-02 11:05:43


 ประชาสัมพันธ์กำหนดการลงทะเบียนสอบซ่อมหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (สอบประมวลความรู้ปลายภาค) ประจำภาคเรียนฤดูร้อน 
ปีการศึกษา 2564


กำหนดการลงทะเบียนสอบ วันที่ 31 พฤษภาคม – 7 มิถุนายน 2565    

ลงทะเบียนผ่าน Google from  >>>https://bit.ly/3x2ronC


ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนสอบ วันที่ 8 มิถุนายน  2565  (ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป)

ที่เว็บไซต์ https://gen-ed.ssru.ac.th/


กำหนดการชำระเงิน

วันที่ 8-10 มิถุนายน 2565  (เวลา 09.00 น. – 16.00 น.)

ณ ห้องประชุม 3422 อาคาร 34 ชั้น 2 ค่าลงทะเบียนสอบซ่อม รายวิชาละ 500 บาท 


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 13 มิถุนายน 2565 (ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป)

ที่เว็บไซต์ http://www.gen-ed.ssru.ac.th


กำหนดการสอบ วันที่ 9 กรกฎาคม 2565 โดยแบ่งรอบสอบเป็น จำนวน 3 รอบ

ได้แก่  รอบที่ 1 เวลา 09.00 น. – 10.30 น.

รอบที่ 2  เวลา 10.45 น. – 12.15 น.

รอบที่ 3  เวลา 13.00 น. – 14.30 น.

(รูปแบบการสอบแบบออนไลน์) โดยให้เวลาในการสอบ 90 นาที


คุณสมบัติและข้อปฏิบัติในการสอบ

1. เป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป ประจำภาคเรียน

ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564

2.นักศึกษาที่มีสิทธิ์ลงทะเบียนสอบซ่อม มีสิทธิ์ในการสอบซ่อมไม่เกินคนละ 1 ครั้งต่อคนต่อ 1 วิชา

3. นักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบซ่อม ไม่มาสอบซ่อมตามวันเวลาที่ลงทะเบียนไว้ จะได้ผลการเรียนตามเกณฑ์การวัดและประเมินตามคะแนนที่สำนักวิชาการศึกษาทั่วไป ฯ กำหนด

4. นักศึกษาต้องไม่ลงทะเบียนสอบซ่อมวิชาที่มีการสอบซ้ำซ้อนวันและเวลาเดียวกัน


การประเมินผลและการดำเนินการ

1. ผลคะแนนสอบจะใช้ผลคะแนนสอบครั้งที่มากที่สุด

2. นักศึกษาที่ลงทะเบียนสอบซ่อมไม่ดำเนินการมาสอบตามวันและเวลาที่ลงทะเบียนสอบมหาวิทยาลัย จะไม่คืนค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนการสอบซ่อม และขอสงวนสิทธิ์ในการขอสอบซ่อมในครั้งถัดไปไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น