หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > ตารางกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
ตารางกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ผู้ดูแลเว็บ GE
2021-11-30 09:57:28


กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


GEN0102

สุนทรียภาพของชีวิต


GEN0103

สังคมไทยในบริบทโลก

GEN0118

วัยใสใจสะอาด


GEN0119

วิศวกรสังคม

GEH0204

ความเป็นพลเมือง

กลุ่มวิชาภาษา


GEN0201

การใช้ภาษาไทย


GEN0203

ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ

GEN0204

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น


GEN0211

ภาษาจีน


GEL0103

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียน

GEL0203

ภาษาในกลุ่มประชาคมอาเซียน
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์


GEN0301

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร

GEN0302

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต

GEN0304

รู้เท่าทันดิจิทัล


GEN0315

ชีวิตเลิกอ้วน