หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > ทักษะและความฉลาดทางดิจิทัล
ทักษะและความฉลาดทางดิจิทัล

ผู้ดูแลเว็บ GE
28 เมษายน 2566 11:12:55

ทักษะและความฉลาดทางดิจิทัล

           วันที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 08.00-11.00 น. สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ดำเนินการจัดการเรียนการสอนรายวิชา GEN0304 รู้เท่าทันดิจิทัล (e-Learning) โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ภาชญา เชี่ยวชาญ อาจารย์ผู้สอนได้กล่าวไว้ หัวใจสำคัญของศตวรรษที่ 21 เพื่อเตรียมกำลังคนให้มีความพร้อมและความสามารถในการพัฒนาและใช้สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ มีความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์ ซึ่งสร้างสรรค์ในยุคดิจิทัล ทักษะเหล่านี้กลายเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Value-Based Economy) และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสร้างสรรค์ นอกจากนี้การพัฒนากำลังคนที่จะต้องมีทักษะทางดิจิทัลแล้ว ยังต้องมีความฉลาดทางดิจิทัล (Digital Intelligence Quotient: DQ) ด้วย ซึ่งเป็นสิ่งที่ครอบคลุมทั้งความรู้ ทักษะ ทัศนคติและค่านิยมที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตในฐานะสมาชิกของโลกดิจิทัล


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th 

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/ 

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th 

เบอร์โทรสำนักฯ 02-160-1265 ถึง 1270
ต่อ 101,103,104,201,202,203,204,205,213,301,302