หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > Ge จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ 2/2564 “พฤติกรรมสารสนเทศ”
Ge จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ 2/2564 “พฤติกรรมสารสนเทศ”

ผู้ดูแลเว็บ GE
2021-12-27 12:55:48

Ge จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ 2/2564 “พฤติกรรมสารสนเทศ”

        วันที่ 25 ธันวาคม 2564 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ดำเนินการจัดการเรียนการสอนรายวิชา GEN0304 รู้เท่าทันดิจิทัล ในรูปแบบออนไลน์ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ภาชญา เชี่ยวชาญ อาจารย์ผู้สอนกล่าวถึงความสำคัญของวิทยาการของเทคโนโลยีสารสนเทศก้าวหน้าและเปลี่ยนแปลงไป ทำให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงสารสนเทศดิจิทัลได้โดยง่ายและตลอดเวลาสิ่งเหล่านี้ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมสารสนเทศ สามารถเข้าถึงได้ง่าย มีความถูกต้อง มีความครบถ้วน ผู้ใช้สารสนเทศจึงต้องคิดวิเคราะห์ให้ดีก่อนที่จะสร้างและนำสารสนเทศไปใช้งาน โดยจะต้องได้รับสารสนเทศที่เพียงพอและมีรูปแบบตรงต่อความต้องการใช้สารสนเทศคนในสังคมปัจจุบันต้องปรับตัวสู่การเป็นพลเมืองดิจิทัล (Digital Citizenship) ต้องเปิดรับและเรียนรู้ การใช้เทคโนโลยีและสื่อใหม่ๆ ต้องศึกษาและความสัมพันธ์ที่จะทำให้มนุษย์และเทคโนโลยีอยู่ร่วมกันและพัฒนาซึ่งกันและกันต่อไปได้ในยุคดิจิทัล


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th 

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/ 

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th 

เบอร์โทรสำนักฯ 02-160-1265 ต่อ 201, 203, 204, 205