หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > GE จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ 1/2565 “ดนตรีร่วมสมัย”
GE จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ 1/2565 “ดนตรีร่วมสมัย”

ผู้ดูแลเว็บ GE
27 กันยายน 2565 16:13:06

GE จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ 1/2565 “ดนตรีร่วมสมัย”
            วันที่ 27 กันยายน 2565 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ดำเนินการจัดการเรียนการสอนรายวิชา GEN0102 สุนทรียภาพของชีวิต (e-learning) โดยได้รับเกียรติจาก วิทยากร อาจารย์ขุนอิน ณรงค์โตสง่า พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธกร สริกขกานนท์ และ อาจารย์ทัศนัย เพ็ญสิทธิ์ อาจารย์ผู้สอนได้นำเสนอถึง ดนตรีเป็นศิลปะของเสียงที่ถ่ายทอดอารมณ์และความรู้สึกตามจินตนาการของคีตกวี ในการบรรเลงบทเพลง ผู้ฟังจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในองค์ประกอบของดนตรี หลักการฟังดนตรี ประเภทของ ดนตรี และความเข้าใจในบทเพลงแต่ละประเภท จึงจะทำให้เกิดความซาบซึ้งในการฟังดนตรี
ดนตรีไทยเป็นดนตรีที่แสดงถึงเอกลักษณ์วัฒนธรรมขอชาติไทยที่มีพัฒนาการมาเป็นเวลานานประกอบด้วยเครื่องดนตรีที่แบ่งประเภทออกเป็นเครื่องดีด เครื่องสี เครื่องตี และเครื่องเป่า วงดนตรี แบ่ง
ออกเป็นวงปี่พาทย์วงเครื่องสาย และวงมโหรี ที่มีบทบาทในการบรรเลงแต่ละโอกาส ทั้งประกอบพิธีกรรม
บรรเลงเพื่อการฟัง และบรรเลงประกอบการแสดง ดนตรีพื้นบ้าน ดนตรีที่รับเอารูปแบบของดนตรีตะวันตกมาผสมผสาน เช่น ดนตรีเพื่อชีวิต ดนตรีลูกทุ่ง ดนตรีลูกกรุงที่ใช้เครื่องดนตรีและรูปแบบของวงดนตรีแบบตะวันตก แต่ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกตามแบบไทย ทำให้สามารถพบเห็นดนตรีที่หลากหลายในปัจจุบันนี้