หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > GenEd-SSRU จัดประชุมเตรียมความพร้อมหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2566
GenEd-SSRU จัดประชุมเตรียมความพร้อมหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2566

ผู้ดูแลเว็บ GE
28 เมษายน 2566 10:32:33

GenEd-SSRU จัดประชุมเตรียมความพร้อมหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 10.00-14.00 น. 

สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ 

โดย อาจารย์ ดร.มาธุสร แข็งขัน ผู้อำนวยการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุมน  หนูคง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และบุคลากรฝ่ายบริการวิชาการ พร้อมด้วยกรรมการจัดการรายวิชาฯ ร่วมกันประชุมเตรียมความพร้อมหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2566 

การประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวางแนวทางการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้

รายวิชา GEN0207 ภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบอาชีพ

โดยมี อาจารย์ ดร.พิณทิพา สืบแสง เป็นอาจารย์ผู้สอน 

รายวิชา GEZ0110 ต้านทุจริตศึกษา

โดยมี อาจารย์ ดร.สืบสวัสดิ์ วุฒิวรดิษฐ์และ อาจารย์ ดร.สัณหณัฐ จักรภัทรวงศ์ เป็นอาจารย์ผู้สอน

เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2566 และวางแนวทางการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ และสามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไปให้มีความสอดคล้องวัตถุประสงค์ของรายวิชา ณ ห้องประชุม 3422 อาคาร 34 ชั้น 2


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th 

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/ 

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th 

เบอร์โทรสำนักฯ 02-160-1265 ถึง 1270
ต่อ 101,103,104,201,202,203,204,205,213,301,302