หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > Ge จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ 3/2564 “การมีคุณธรรมและจริยธรรม และการสร้างจิตอาสาและจิตสาธารณะ”
Ge จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ 3/2564 “การมีคุณธรรมและจริยธรรม และการสร้างจิตอาสาและจิตสาธารณะ”

ผู้ดูแลเว็บ GE
2022-04-27 18:22:35

Ge จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ 3/2564 “การมีคุณธรรมและจริยธรรม และการสร้างจิตอาสาและจิตสาธารณะ”

         วันที่ 27 เมษายน 2565 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ดำเนินการจัดการเรียนการสอนรายวิชา GEN0107 ความเป็นพลเมืองดี (E-Learning) โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์วีรพจน์ รัตนวาร และวิทยากร ดร.ภริดา ภู่ศิริ ได้นำเสนอถึง คุณธรรมและจริยธรรม คือ คุณงามความดีของบุคคลที่กระทำไปด้วยความสำนึกในจิตใจโดยได้ ยึดถือจนเป็นความเคยชิน อันเป็นคุณลักษณะหรือพฤติกรรมที่ดีงาม เป็นที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับความถูกต้องในความประพฤติอันหมายความถึง การกระทำอย่างมีเสถียรในขอบเขตของมโนธรรม ที่ยอมรับว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องของตนเอง การพัฒนาคุณธรรมที่ผลิตคนดีมีคุณธรรมจุดเริ่มต้นที่การฝึกใจของตนเองให้อยู่ในกรอบของคุณงามความดี เมื่อฝึกตนดีแล้วย่อมพาตนไปสู่ชีวิตที่ดีในที่สุด จิตอาสา คือ จิตที่ไม่นิ่งดูดายต่อสังคม หรือความทุกข์ยากของผู้คน การปลูกจิตสำนึกให้ผู้คนรู้จัก การเสียสละ การร่วมแรงร่วมใจร่วมมือในการทำประโยชน์ เพื่อสังคมและส่วนรวม อีกทั้ง จะช่วยลดปัญหาที่เกิดขึ้นกับตนเองและสังคมการช่วยกันพัฒนาคุณภาพชีวิต อันจะเป็นหลักการในการดำเนินชีวิต เป็นการแก้ปัญหาและสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขกับสังคมอย่างได้ผลเป็นเชิงประจักษ์


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th 

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/ 

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th 

เบอร์โทรสำนักฯ 02-160-1265 ถึง 1270
ต่อ 101,103,104,201,202,203,204,205,213,301,302