หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > Ge จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ 3/2564 “การฟังและทักษะการพูด”
Ge จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ 3/2564 “การฟังและทักษะการพูด”

ผู้ดูแลเว็บ GE
2022-04-27 18:20:38

Ge จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ 3/2564 “การฟังและทักษะการพูด”

        วันที่ 27 เมษายน 2565 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ดำเนินการจัดการเรียนการสอนรายวิชา GEN0201 การใช้ภาษาไทย (E-Learning) โดยได้รับเกียรติอาจารย์  ผศ.ดร.จิราภรณ์ อัจฉริยะประสิทธิ์ และวิทยากร อาจารย์บรรพต ฉายมุกดา อาจารย์ผู้สอนกล่าวถึง การฟังเป็นทักษะที่สำคัญยิ่ง เพราะเป็นพื้นฐานแห่งการเรียนรู้ทั้งปวง เป็นทักษะแรกที่มนุษย์ใช้เรียนรู้วิธีการพูด ทำให้เกิดการเลียนแบบการพูดส่งผลให้มนุษย์สามารถพูดจาสื่อสารกันได้ บุคคลที่ฟังได้อย่างมีประสิทธิภาพจะทำให้การสื่อสารสัมฤทธิผล ช่วยให้เกิดความเข้าใจระหว่างบุคคล และระหว่างคนในสังคม อันจะทำให้ประเทศชาติบ้านเมืองมีความสงบสุข และการพัฒนาทักษะการพูดที่ดีสิ่งสำคัญ ควบคู่ไปกับบุคลิกภาพมีดี และเรื่องของการเตรียมตัว โดยเฉพาะการเตรียมเนื้อหาการพูด ผู้พูดต้องรวบรวมข้อมูลเนื้อหาที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งใจจะพูด โดยมีการเตรียมเนื้อหา การเตรียมเรื่องที่พูด การเตรียมขั้นตอนการพูด กำหนดขอบเขตการพูด การรวบรวมเนื้อหาการวางโครงเรื่อง การวิเคราะห์ผู้ฟัง ผู้พูดควรทราบถึงลักษณะความต้องการ เพศ วัย การศึกษาประสบการณ์ ความคิด สถานภาพทางสังคมเพื่อนำข้อมูลเหล่านั้นมาวางแผนและกำหนดสารให้เหมาะสมกับผู้ฟัง


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th 

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/ 

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th 

เบอร์โทรสำนักฯ 02-160-1265 ถึง 1270
ต่อ 101,103,104,201,202,203,204,205,213,301,302