หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > GE จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์หลักสูตรนานาชาติ 1/2565 “การสร้างจิตอาสาและจิตสาธารณะ”
GE จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์หลักสูตรนานาชาติ 1/2565 “การสร้างจิตอาสาและจิตสาธารณะ”

ผู้ดูแลเว็บ GE
2022-08-26 16:05:48

GE จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์หลักสูตรนานาชาติ 1/2565 “การสร้างจิตอาสาและจิตสาธารณะ”

               วันที่ 26 สิงหาคม 2565 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ดำเนินการจัดการเรียนการสอนรายวิชา GEN0107 ความเป็นพลเมืองดี (e-Learning) โดยได้รับเกียรติจาก วิทยากรพิเศษ ดร.ภริดา ภู่ศิริ และ อาจารย์วีรพจน์ รัตนวาร อาจารย์ผู้สอนได้นำเสนอถึง จิตอาสา คือ จิตที่ไม่นิ่งดูดายต่อสังคม หรือความทุกข์ยากของผู้คน และปรารถนาเข้าไปช่วย ด้วยการสละเวลา ลงแรงเข้าไปช่วย ด้วยจิตที่เป็นสุขที่ได้ช่วยผู้อื่น นอกจากจะทำประโยชน์เพื่อผู้อื่นแล้วยังเป็นการพัฒนาจิตวิญญาณของตนเองด้วย ในปัจจุบัน มีการกล่าวถึงคำว่า “จิตสาธารณะ” มากขึ้นเพื่อให้ผู้คนได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสาธารณะมากกว่าตนเอง การปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักสังคมย่อมได้รับแต่ความสุขอย่างจิตสาธารณะจึงมีความสำคัญต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของมนุษย์ โดยส่วนรวมการปลูกฝังความสำนึก กับบุคคลต่าง ๆ ให้มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมหรือสาธารณะ จะเป็นการสร้างคุณธรรมจริยธรรม ให้เกิดขึ้นกับบุคคลโดยทั่วไป โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน รวมทั้งประชาชนทั่วไป สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจากภายในกายของคน “จิตสาธารณะ” เป็นความสำคัญในการปลูกจิตสำนึกให้ผู้คนรู้จัก การเสียสละ การร่วมแรงร่วมใจร่วมมือในการทำประโยชน์ เพื่อสังคมและส่วนรวม จะช่วยลดปัญหาที่เกิดขึ้นกับตนเองและสังคมการช่วยกันพัฒนาคุณภาพชีวิต อันจะเป็นหลักการในการดำเนินชีวิต


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th 

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/ 

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th 

เบอร์โทรสำนักฯ 02-160-1265 ถึง 1270
ต่อ 101,103,104,201,202,203,204,205,213,301,302