หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > Ge จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ 3/2564 “ความรู้ภาษาไทยพื้นฐานเพื่อการประกอบอาชีพ”
Ge จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ 3/2564 “ความรู้ภาษาไทยพื้นฐานเพื่อการประกอบอาชีพ”

ผู้ดูแลเว็บ GE
2022-04-26 16:05:31

Ge จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ 3/2564 “ความรู้ภาษาไทยพื้นฐานเพื่อการประกอบอาชีพ”

        วันที่ 26 เมษายน 2565 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ดำเนินการจัดการเรียนการสอนรายวิชา GEN0203 ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ (E-Learning) โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.เสาวลักษณ์ แซ่ลี้ ได้นำเสนอถึง ภาษาไทยเป็นส่วนประกอบสำคัญอย่างหนึ่งในการพัฒนาทั้งบุคลากรอันจะนำความเจริญก้าวหน้ามาสู่องค์กรด้วย เพราะผู้มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยได้ดีกว่าย่อมได้เปรียบ แม้ว่าภาษาจะเป็นเพียงเครื่องมือสำหรับการสื่อสาร แต่ทว่าความรู้ที่ใช้ในการปฏิบัติงานเพียงอย่างเดียวยังไม่อาจทำให้งานหรือบุคคลบรรลุเป้าหมายได้ ภาษาไทยจึงเป็นสิ่งส่งเสริมการงานให้บรรลุสู่ความสำเร็จได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และเพิ่มประสิทธิผลของกิจกรรมต่าง ๆ ให้สมบูรณ์ได้ด้วยอำนาจแห่งภาษา ดังนั้นทุกคนจึงต้องเรียนรู้และใช้ภาษาให้ถูกต้องเหมาะสม เริ่มจากการใช้คำให้ถูกความหมาย ถูกหลักเกณฑ์ และเหมาะสมกับบริบทแวดล้อม สร้างสรรค์ประโยคหลากหลายประเภทเพื่อใช้สื่อความให้เกิดผลตามที่ตั้งใจ เลือกใช้และเข้าใจสำนวนทั้งสำนวนไทย ทั้งสำนวนดั้งเดิมแต่ยังเหมาะกับยุคสมัย รวมทั้งสำนวนใหม่ที่นิยมใช้ในปัจจุบันได้อย่างเข้าใจ พิจารณาเลือกรูปแบบโวหารและระดับภาษาสำหรับการใช้ในกิจกรรมและกิจการต่าง ๆ อย่างถูกต้อง เพื่อการปฏิบัติงานได้สำเร็จดังประสงค์


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th 

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/ 

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th 

เบอร์โทรสำนักฯ 02-160-1265 ถึง 1270
ต่อ 101,103,104,201,202,203,204,205,213,301,302