หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > Ge จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ 3/2564 “สุขภาพกับชีวิตประจำวันและมิติของสุขภาพในชีวิตประจำวัน”
Ge จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ 3/2564 “สุขภาพกับชีวิตประจำวันและมิติของสุขภาพในชีวิตประจำวัน”

ผู้ดูแลเว็บ GE
10 พฤษภาคม 2565 14:09:28

Ge จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ 3/2564 “สุขภาพกับชีวิตประจำวันและมิติของสุขภาพในชีวิตประจำวัน”

         วันที่ 25 เมษายน 2565 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ดำเนินการจัดการเรียนการสอนรายวิชา GEN0301 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร (E-Learning) โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.จิราภรณ์  บุญยิ่ง อาจารย์ผู้สอนได้นำเสนอถึง สุขภาพที่ดีของมนุษย์ซึ่งนำไปสู่การดำรงชีวิตหลายด้าน ทั้งกาย จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณ สุขภาพ คือ สุขภาวะ  (Well-being) ซึ่งเป็นภาวะที่เป็นสุขปราศจากโรคภัยและความพิการ การพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ภาวะสุขภาพที่ดีนั้นร่างกายต้องมาก่อน มีความสมบูรณ์แข็งแรง คล่องแคล่ว ว่องไว มีกำลังไม่เป็นโรคหรือมีความพิการเกิดขึ้นต่ออวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่ง ส่วนจิตใจก็มีความสุข รื่นเริง คิดได้ คิดดี ไม่ขัดต่อกฎหมายบ้านเมืองมีสติ สมาธิและปัญญา รวมถึงการลดความเห็นแก่ตัวลง ทางสังคมนั้นสามารถอยู่ร่วมกันได้ดี มีครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง สังคมมีความยุติธรรมมีสันติภาพ มีความเป็นประชาสังคมมีระบบบริการที่ดี และระบบบริการเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของสังคมอันเป็นผลโยงไปถึงสุขภาวะเมื่อทำความดีหรือจิตสัมผัสกับสิ่งที่มีคุณค่า เช่น การเสียสละ ความเมตตา กรุณา การเข้าถึงพระรัตนตรัยหรือพระผู้เป็นเจ้า หลุดพ้นจากความมีตัวตน มีอิสรภาพ มีการผ่อนคลายมีความปีติสุข มีความสุขที่แท้จริงในตัวเอง

 

ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th 

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/ 

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th 

เบอร์โทรสำนักฯ 02-160-1265 ถึง 1270
ต่อ 101,103,104,201,202,203,204,205,213,301,302