หน้าหลัก > ข่าว > เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) > GenEd-SSRU ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน โครงการ “การบริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่สู่ความเป็นเลิศ” มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และร่วมการบรรยายพิเศษฯ
GenEd-SSRU ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน โครงการ “การบริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่สู่ความเป็นเลิศ” มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และร่วมการบรรยายพิเศษฯ

ผู้ดูแลเว็บ GE
10 กรกฏาคม 2566 10:39:22


Gen-Ed SSRU ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน โครงการ “การบริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่สู่ความเป็นเลิศ” มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และร่วมการบรรยายพิเศษฯ

          วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.00 – 16.00 น. สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ โดย อาจารย์ ดร.มาธุสร แข็งขัน ผู้อำนวยการสำนักฯ ร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริอร จำปาทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โครงการ “การบริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่สู่ความเป็นเลิศ” และการบรรยายพิเศษ เรื่อง " ระบบการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป ระดับปริญญาตรี ผ่านนวัตกรรมการเรียนรู้ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์" โดย ดร. มาธุสร แข็งขันผู้อำนวยการสำนักฯ เพื่อเป็นแนวทางในพัฒนาและสนับสนุนให้คณะศึกษาดูงานได้นำไปปรับใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของตนเอง ณ ห้องประชุมวรลักษณานงค์ กองพัฒนานักศึกษา


Gen-Ed SSRU welcomed visitors of a project  “
Modern organizational management towards excellence” from Rajabhat Maha Sarakham University and participate a lecture 

           On 23rd May 2023, at 13.00- 16.00 Ajarn. Dr. Mathusorn Khaengkhan, the director of The Office of General Education and Electronic Learning Innovations, together with Asst.Prof. Siri-orn Jampathong, Assistant to the president for Student Affairs, an staff welcomed visitors of a project  “

         Modern organizational management towards excellence” from Rajabhat Maha Sarakham University and lectured a topic of เรื่อง " Teaching and learning management system for general education subjects for undergraduates through innovative learning with electronic media”. The event was held at Voralaksananong Meeting Room, Student Development Division.