หน้าหลัก > ข่าว > เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) > GenEd-SSRU ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน โครงการ “การบริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่สู่ความเป็นเลิศ” มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และร่วมการบรรยายพิเศษฯ
GenEd-SSRU ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน โครงการ “การบริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่สู่ความเป็นเลิศ” มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และร่วมการบรรยายพิเศษฯ

ผู้ดูแลเว็บ GE
29 พฤษภาคม 2566 09:38:49


Gen-Ed SSRU ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน โครงการ “การบริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่สู่ความเป็นเลิศ” มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และร่วมการบรรยายพิเศษฯ

          วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.00 – 16.00 น. สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ โดย อาจารย์ ดร.มาธุสร แข็งขัน ผู้อำนวยการสำนักฯ ร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริอร จำปาทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โครงการ “การบริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่สู่ความเป็นเลิศ” และการบรรยายพิเศษ เรื่อง " ระบบการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป ระดับปริญญาตรี ผ่านนวัตกรรมการเรียนรู้ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์" โดย ดร. มาธุสร แข็งขันผู้อำนวยการสำนักฯ เพื่อเป็นแนวทางในพัฒนาและสนับสนุนให้คณะศึกษาดูงานได้นำไปปรับใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของตนเอง ณ ห้องประชุมวรลักษณานงค์ กองพัฒนานักศึกษา