หน้าหลัก > ข่าว > เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) > GenEd-SSRU หารือความร่วมมือกับ Future Skill แพลตฟอร์มการเรียนออนไลน์ สำหรับทักษะแห่งอนาคต ในการจัดทำรายวิชา ด้าน Soft Skills ให้ตอบโจทย์การทำงานในโลกยุคดิจิทัล
GenEd-SSRU หารือความร่วมมือกับ Future Skill แพลตฟอร์มการเรียนออนไลน์ สำหรับทักษะแห่งอนาคต ในการจัดทำรายวิชา ด้าน Soft Skills ให้ตอบโจทย์การทำงานในโลกยุคดิจิทัล

ผู้ดูแลเว็บ GE
29 พฤษภาคม 2566 09:37:08


GE หารือความร่วมมือกับ Future Skill แพลตฟอร์มการเรียนออนไลน์ สำหรับทักษะแห่งอนาคต ในการจัดทำรายวิชา ด้าน Soft Skills ให้ตอบโจทย์การทำงานในโลกยุคดิจิทัล

             วันที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 10.00-12.00 น. สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ โดยอาจารย์ ดร.มาธุสร แข็งขัน ผู้อำนวยการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ และ ดร.สิทธิชัย  พินธุมา รองผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและเครือข่าย ประชุมหารือความร่วมมือกับ Future Skill แพลตฟอร์มการเรียนออนไลน์ สำหรับทักษะ แห่งอนาคตในการจัดทำรายวิชาด้าน Soft Skills ให้ตอบโจทย์การทำงานในยุคดิจิทัล โดยได้รับเกียรติจาก คุณพัณณ์ชิตา เอียงเอี่ยม ตำแหน่ง Corporate Learning Consultant Manager และ คุณไตรลักษณ์ สมจิตร์ ตำแหน่ง Corporate Learning Consultant ณ ห้องประชุม 3412 อาคาร34