หน้าหลัก > ข่าว > เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) > GenEd-SSRU หารือความร่วมมือพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นด้านการพัฒนาภาษาอังกฤษ “Power Speaking” ร่วมกับ Dr.Kathleen Ong Speakers, Coaches, and Mentors ITD World :International Training Development
GenEd-SSRU หารือความร่วมมือพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นด้านการพัฒนาภาษาอังกฤษ “Power Speaking” ร่วมกับ Dr.Kathleen Ong Speakers, Coaches, and Mentors ITD World :International Training Development

ผู้ดูแลเว็บ GE
29 พฤษภาคม 2566 09:36:25

GenEd-SSRU หารือความร่วมมือพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นด้านการพัฒนาภาษาอังกฤษ “Power Speaking” ร่วมกับ Dr.Kathleen Ong Speakers, Coaches, and Mentors ITD World :International Training Development

           วันที่ 21 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 - 12.00 น. สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ โดย อาจารย์ ดร.มาธุสร แข็งขัน ผู้อำนวยการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรฝ่ายบริการการศึกษา ประชุมหารือความร่วมมือพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นด้านการพัฒนาภาษาอังกฤษ “Power Speaking” ร่วมกับ Dr.Kathleen Ong Speakers, Coaches, and Mentors ITD World :International Training Development โดยได้รับเกียรติจาก คุณธาดา เศวตศิลา Advisor Executive Chairman Office True Corporation Public Company Limited ,ประธานเครือข่ายสุจริตไทย ร่วมการประชุมครั้งนี้ เพื่อตอบรับการปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนตามนโยบายการขับเคลื่อนงานพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นสากล ตอบสนองตามความต้องการและบริบทของผู้เรียน ณ ห้องประชุม 3422 อาคาร 34 ชั้น 2 และระบบออนไลน์ Google Meets