หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > Ge จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ 3/2564 “ศิลปะการแสดง”
Ge จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ 3/2564 “ศิลปะการแสดง”

ผู้ดูแลเว็บ GE
2022-05-25 08:43:12

Ge จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ 3/2564 “ศิลปะการแสดง”

         วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ดำเนินการจัดการเรียนการสอนรายวิชา GEN0102 สุนทรียภาพของชีวิต (e-learning) โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ยุทธกร สริกขกานนท์ และ อาจารย์ทัศนัย เพ็ญสิทธิ์ อาจารย์ผู้สอนกล่าวถึง ศิลปะการแสดงเป็นศิลปะที่ผู้ชมรับรู้โดยใช้ทั้งการฟังและการมองเห็น เป็นศิลปะของการสื่อความหมายด้วยการเคลื่อนไหวร่างกายและการพูดเจรจา เป็นศิลปะที่ผู้ชมมีความเข้าใจและซาบซึ้งได้ง่ายกว่าศิลปะแขนงอื่น องค์ประกอบของศิลปะการแสดงประกอบไปด้วย เนื้อหา ท่าทาง นักแสดง ดนตรี การแต่งกาย สถานที่แสดง และ ฉาก แสงเสียง จะทำให้การแสดงนั้นๆมีความงดงามน่าประทับใจ ทำให้เกิดความซาบซึ้งและเกิดสุนทรียภาพในศิลปะการแสดง ผู้ชมที่มีความรู้ความเข้าใจในองค์ประกอบของศิลปะการแสดง รวมถึงวิธีการนำเสนอศิลปะการแสดง ขนบของการแสดง มรรยาทในการชมการแสดงและเรื่องราวของการแสดง จะทำให้เกิดความซาบซึ้งในศิลปะการแสดงทั้งของไทยและตะวันตกได้เป็นอย่างดี ศิลปะการแสดงของไทย หรือนาฏศิลป์ไทย เป็นศิลปะการแสดงที่ศิลปวัฒนธรรมประจำชาติมีเอกลักษณ์เฉพาะ มีความงดงามอ่อนช้อย ทั้งกิริยาท่ารำและเครื่องแต่งกาย แบ่งออกเป็นการแสดงที่ไม่แสดงเป็นเรื่องราว และการแสดงที่แสดงเป็นเรื่องราว การแสดงที่ไม่แสดงเป็นเรื่องราว เป็นการแสดงชุด ๆ ใช้เวลาในการแสดงไม่มากนัก เป็นการแสดงประเภท ระบำ รำ ฟ้อน รวมถึงการแสดงพื้นบ้านในแต่ละภูมิภาค และการแสดงที่แสดงเป็นเรื่องราว นิยมเอาเรื่องราวจากวรรณกรรม วรรณคดีมาแสดง ได้แก่ ละคร มีทั้งละครแบบดั้งเดิมและละครที่ปรับปรุงขึ้นมาใหม่ นอกจากละครแล้ว ก็ยังมี โขน หนัง หุ่น โขนจะแสดงเรื่องรามเกียรติ์ เช่นเดียวกับหนังใหญ่และยังมีละครร้อง ละครพูด ล้วนแล้วแต่เป็นการแสดงที่แสดงเป็นเรื่องราว การที่ได้เรียนรู้ลักษณะของการแสดงแต่ละประเภท จะช่วยให้เกิดความเข้าใจและความซาบซึ้งในศิลปะการแสดงของไทยมากยิ่งขึ้น


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th 

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/ 

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th 

เบอร์โทรสำนักฯ 02-160-1265 ถึง 1270
ต่อ 101,103,104,201,202,203,204,205,213,301,302