หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > Ge จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ 2/2564 “หลักการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร”
Ge จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ 2/2564 “หลักการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร”

ผู้ดูแลเว็บ GE
2021-12-24 15:56:24

Ge จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ 2/2564 “แนวคิดการต่อต้านการฉ้อโกงและการทุจริต”

        วันที่ 24 ธันวาคม 2564 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ดำเนินการจัดการเรียนการสอนรายวิชา GEN0118 วัยใสใจสะอาด ในรูปแบบออนไลน์ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.สืบสวัสดิ์ วุฒิวรดิษฐ์ พร้อมด้วยท่านวิทยากรจากสำนักงาน ป.ป.ช. คุณติณณภพ พัฒนะ ได้นำเสนอถึง ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและระบบทุนนิยม ทำให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยได้ดีไม่แพ้ประเทศที่พัฒนาแล้ว แต่ทว่าการพัฒนาทางด้านการเมืองของไทยนั้นยังไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควร ยังขาดกลไกการควบคุมดูแลการทุจริตคอร์รัปชันที่ดี ดังนั้นประชาชนในสังคมจึงต้องมีส่วนร่วมต่อการเฝ้าระวังการทุจริต โดยการสนับสนุนและผลักดันให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการตรวจตราและให้การศึกษาเรื่องการทุจริตแก่ประชาชน แต่กระนั้นการทุจริตก็ยังมีอยู่ในวงกว้าง รัฐยังขาดกลไกการควบคุมดูแล อีกทั้งปัจจัยเกื้อหนุนและแรงจูงใจที่ก่อให้เกิดการทุจริตยังคงมีอยู่มากในสังคมไทย


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th 

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/ 

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th 

เบอร์โทรสำนักฯ 02-160-1265 ต่อ 201, 203, 204, 205