หน้าหลัก > ข่าว > เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) > GenEd X Coursera ร่วมประชุมขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนผ่านแพลตฟอร์ม Coursera
GenEd X Coursera ร่วมประชุมขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนผ่านแพลตฟอร์ม Coursera

ผู้ดูแลเว็บ GE
29 พฤษภาคม 2566 09:34:18


GenEd X Coursera ร่วมประชุมขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนผ่านแพลตฟอร์ม Coursera

          วันที่ 3 มีนาคม 2566 เวลา 8.30-14.00 น. สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้เล็กทรอนิกส์ โดย อาจารย์ ดร.มาธุสร แข็งขัน ผู้อำนวยการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมประชุมกับคณะพัฒนาบริษัท Coursera ผู้ให้บริการหลักสูตรออนไลน์แบบเปิดขนาดใหญ่ในสหรัฐอเมริกา นำทีมโดย Ms. Jasmine Seah, Customer Success Manager, APAC ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานการประชุม เพื่อขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนผ่านแพลตฟอร์ม Coursera ให้แก่นักศึกษากลุ่มเรียน C01 ประจำปีการศึกษา 2565 และการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปให้มีประสิทธิภาพ