หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > GE จัดการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติรูปแบบออนไลน์ 1/2565 “จากพระราชอุทยานสู่สถานศึกษา”
GE จัดการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติรูปแบบออนไลน์ 1/2565 “จากพระราชอุทยานสู่สถานศึกษา”

ผู้ดูแลเว็บ GE
2022-09-22 09:28:39

GE จัดการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติรูปแบบออนไลน์ 1/2565 “จากพระราชอุทยานสู่สถานศึกษา”
          วันที่ 21 กันยายน 2565 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ดำเนินการจัดการเรียนการสอนรายวิชา GEN0101 ชาววังสวนสุนันทา (e-Learning) โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา มณีวัฒนา อาจารย์ผู้สอนได้นำเสนอถึง ความเป็นมาของสวนสุนันทาจากเขตพระราชฐานสวนสุนันทา ได้ถูกทิ้งร้างในช่วงที่เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ต่อมากลับมีมติให้กระทรวงธรรมการรับไปจัดสร้างสถานศึกษาสำหรับการฝึกหัดครูฝ่ายสตรี ต่อมาเพื่อเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาให้กว้างขวางขึ้น และเป็นสถานที่ฝึกสอนของนักเรียนฝึกหัดครู และยกฐานะโรงเรียนสวนสุนันทาวิทยาลัย ขึ้นเป็นวิทยาลัยครูสวนสุนันทาขยายการศึกษาออกไปถึงขั้นปริญญาได้ ต่อเนื่องมาให้มีผลให้วิทยาลัยครูสามารถจัดสอนสาขาวิชาอื่น ๆ เพิ่มเติมนอกจากครุศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ อันได้แก่ ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจ การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ เป็นต้น ต่อมาในปี 2535 ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรรัชกาลที่ 9 พระราชทานนามใหม่ให้แก่วิทยาลัยครูทั่วประเทศว่า สถาบันราชภัฏ พร้อมทั้งพระราชทานตราพระราชลัญจกรประจำพระองค์มาเป็นเครื่องหมายของสถาบันด้วย สถาบันราชภัฏทั่วประเทศได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ เป็นสถาบันอุดมศึกษาการดำเนินงาน และผลจากการทุ่มเท มุ่งมั่น ในการดำเนินงานตามภารกิจในทุกมิติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ก็ได้รับการยอมรับให้เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับ 1 ของประเทศดังเช่นทุกวันนี้


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th 

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/ 

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th 

เบอร์โทรสำนักฯ 02-160-1265 ถึง 1270
ต่อ 101,103,104,201,202,203,204,205,213,301,302