หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการเรียนรู้ผ่านหลักสูตรการเรียนออนไลน์ระหว่าง องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และมูลนิธิสหธรรมิกชน
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการเรียนรู้ผ่านหลักสูตรการเรียนออนไลน์ระหว่าง องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และมูลนิธิสหธรรมิกชน

ผู้ดูแลเว็บ GE
2022-05-10 14:06:24

สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการเรียนรู้ผ่านหลักสูตรการเรียนออนไลน์ระหว่าง องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และมูลนิธิสหธรรมิกชน

     วันที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 08.30 น. สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์  โดย อาจารย์นภาศรี สุวรรณโชติ ผู้อำนวยการ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการเรียนรู้ผ่านหลักสูตรการเรียนออนไลน์ระหว่าง องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทและมูลนิธิสหธรรมิกชน  โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์   ศรีวิบูลย์   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   พร้อมด้วย    รองศาสตราจารย์  ดร.นันทิยา    น้อยจันทร์  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ ผศ.ดร.เจตน์สฤษฏิ์ อังศุกาญจนกุล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ลงนามร่วมกับ   รองศาสตราจารย์วิลาสินี พิพิธกุล ผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยและ นายอิทธิศักดิ์ เลอยศพรชัย ประธานมูลนิธิสหธรรมิกชน   ณ ห้องประชุมพิศมัยพิมลสัตย์  อาคาร 43  ชั้น 4 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

    สำหรับการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์และแนวทางความร่วมมือ เพื่อส่งเสริมความรู้ การสร้างความเข้มแข็งให้แก่สถาบันการศึกษาโดยการถ่ายทอดผ่านทางสื่อออนไลน์ และสื่อทุกแขนงขององค์กรทั้งสาม รวมถึงการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดการตระหนักรู้ต่อประชาชน เป็นการพัฒนาตนเองในงานวิชาชีพ การเผยแพร่ความรู้ด้วยระบบออนไลน์ผ่านเครืออินเทอร์เน็ต ส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้ที่สนใจได้ทดสอบความรู้จากการเรียนรู้ผ่านสื่อออนไลน์ โดยการอบรมและเรียนรู้ผ่านสื่อออนไลน์ และผ่านการประเมินผลการเรียนรู้ จึงได้รับวุฒิบัตร เพิ่มพูนและพัฒนาตนเองให้มีทักษะความฉลาดรู้เรื่องดิจิทัล (Digital literacy) และความรู้เรื่องสารสนเทศ (Information literacy)


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th 

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/ 

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th 

เบอร์โทรสำนักฯ 02-160-1265 ถึง 1270
ต่อ 101,103,104,201,202,203,204,205,213,301,302