หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > Ge จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ 3/2564 “ความหมายและความสำคัญของความเป็นพลเมือง”
Ge จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ 3/2564 “ความหมายและความสำคัญของความเป็นพลเมือง”

ผู้ดูแลเว็บ GE
10 พฤษภาคม 2565 14:01:33

Ge จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ 3/2564 “ความหมายและความสำคัญของความเป็นพลเมือง”

         วันที่ 20 เมษายน 2565 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ดำเนินการจัดการเรียนการสอนรายวิชา GEN0107 ความเป็นพลเมืองดี การเรียนครั้งที่ 1 (E-Learning) โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์วีรพจน์ รัตนวาร อาจารย์ผู้สอนกล่าวถึง ความเป็นพลเมือง (Citizenship) มีความหมายที่สะท้อนให้เห็นถึงบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของสมาชิกทางสังคมที่มีต่อรัฐ และมีความสำคัญต่อการพัฒนาประชาธิปไตย ประชาธิปไตยจะประสบความสำเร็จได้ไม่ใช่เพียงแต่มีรัฐธรรมนูญที่ดีเท่านั้น แต่ประชาชนจะต้องเป็นพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตยด้วย สมาชิกของสังคม การศึกษาเพื่อความเป็นพลเมืองเป็นเรื่องที่มีความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพคนเพื่อการพัฒนาประเทศ ที่ต้องปลูกฝังเด็กเยาวชน และประชาชนนับตั้งแต่เกิดจนตาย ให้เรื่องของความเป็นพลเมืองตื่นรู้ทั้งในเรื่องของสิทธิและหน้าที่ ความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน การมีส่วนร่วม มีทักษะการคิดวิเคราะห์และมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในการดำรงตนในวิถีประชาธิปไตย


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th 

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/ 

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th 

เบอร์โทรสำนักฯ 02-160-1265 ถึง 1270
ต่อ 101,103,104,201,202,203,204,205,213,301,302