หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > GE จัดการเรียนการสอนออนไลน์ 2/2564 “ผลกระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีต่อมนุษย์”
GE จัดการเรียนการสอนออนไลน์ 2/2564 “ผลกระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีต่อมนุษย์”

ผู้ดูแลเว็บ GE
2022-04-25 13:20:30

GE จัดการเรียนการสอนออนไลน์ 2/2564 “ผลกระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีต่อมนุษย์”

        วันที่ 21 มีนาคม 2565 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ จัดการเรียนการสอนออนไลน์ GEN0302 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต การเรียนครั้งที่  8  (E-Learning)  ประจำปีการศึกษา   2/2564   โดย อาจารย์มัลลิกา    ปาละโชติ และวิทยากร ดร.เลิศจันฑา สีเหลืองสวัสดิ์ อาจารย์ผู้สอนนำเสนอถึง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความจำเป็นและเพิ่มความสำคัญเป็นลำดับต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ หากการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้โดยมิได้พิจารณาอย่างรอบคอบย่อมเกิดผลเสียต่อสมดุลทางธรรมชาติ ข้อที่พึงตระหนัก คือการดำรงชีวิตมนุษย์ต้องเรียนรู้ที่จะดำรงชีวิตอย่างสันติร่วมกับสังคม วัฒนธรรม และธรรมชาติ ดังนั้น ในชีวิตประจำวันของมนุษย์ทุกคนซึ่งจะต้องเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอยู่ตลอดเวลา จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรู้จักวิธีการคิดอย่างมีเหตุผล มีวิธีการแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่มีระบบอันจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาด้านสติปัญญาป้องกันและแก้ไขปัญหาที่จะเกิดจากผลกระทบจากความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม เพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในชาติ


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th 

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/ 

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th 

เบอร์โทรสำนักฯ 02-160-1265 ต่อ 201, 203, 204, 205