หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

ผู้ดูแลเว็บ GE
22 กุมภาพันธ์ 2566 17:57:54

การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

          วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.00-11.00 น. สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ จัดการเรียนการสอนรายวิชา GEN0301 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร ได้รับเกียรติ อาจารย์ ดร.สุดารัตน์  ศรีมา อาจารย์ผู้สอนได้กล่าวถึง ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) มีความสำคัญเป็นอย่างมากเนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งถูกนำมาใช้ประโยชน์ในการทำธุรกรรมหรือการติดต่อสื่อสารจึงก่อให้เกิดสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อภัยคุกคามและการก่ออาชญากรรมทางไซเบอร์ที่สามารถส่งผลกระทบในวงกว้างได้อย่างรวดเร็ว จึงต้องมีการให้ความสำคัญกับประเด็นด้านจริยธรรมทางเทคโนโลยี (Ethics in Information Technology) กันมากขึ้น เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคม และการปกป้องตนเอง จึงต้องทราบวิธีการที่ถูกต้องและเหมาะสมกับภัยคุกคามทุก ๆ ด้าน เพื่อความถูกต้องและความพร้อมใช้งานข้อมูลและสารสนเทศ


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th 

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/ 

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th 

เบอร์โทรสำนักฯ 02-160-1265 ถึง 1270
ต่อ 101,103,104,201,202,203,204,205,213,301,302