หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > GenEd On Tour 2023
GenEd On Tour 2023

ผู้ดูแลเว็บ GE
20 พฤษภาคม 2566 12:13:05

GenEd On Tour   2023  

พบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยน รับฟังคำแนะนำ  จากท่านคณบดี รองคณบดี  หัวหน้าสาขา  พร้อมนำเสนอ การพลิกโฉมการจัดการเรียนการสอน   แล้วพบกันนะครับ 

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา (กรุงเทพฯ)

ช่วงวันที่  25-31 พค. 2023

คณะครุศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะศิลปกรรมศาสตร์

คณะวิทยาการจัดการ

วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ


วิทยาเขตเขตสมุทรสงคราม

1 มิถุนายน 2023

วิทยาลัยสหเวชศาสตร์

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ


วิทยาเขตนครปฐม

2 มิถุนายน 2023

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ

วิทยาลัยนิเทศศาสตร์

วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง


ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง

9-10 มิถุนายน 2023


ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี

19-20 มิถุนายน 2023