หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > สังคมไทยในบริบทโลกปัจจุบัน
สังคมไทยในบริบทโลกปัจจุบัน

ผู้ดูแลเว็บ GE
20 พฤษภาคม 2566 11:42:25

สังคมไทยในบริบทโลกปัจจุบัน

          วันที่ 16 พฤษภาคม 2566  เวลา 08.00-11.00 น. สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ดำเนินการจัดการเรียนการสอนรายวิชา GEN0103 สังคมไทยในบริบทโลก (e-Learning)โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ สุรสิทธิ์ วิทยารัฐ อาจารย์ผู้สอนได้นำเสนอถึง บริบทของสังคมไทยในปัจจุบันกับความสัมพันธ์กับสังคมโลกในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการสื่อสารได้สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมโยงถึงกันอย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นตามลำดับเวลาจากในอดีตจนถึงปัจจุบันในยุคหลังโลกาภิวัตน์ที่เศรษฐกิจ สังคมและการเมืองอยู่บนโลกแห่งข้อมูลข่าวสารในยุคเทคโนโลยีสื่อดิจิทัลที่มีการหลอมรวมกัน ส่งผลกระทบอย่างรวดเร็ว รุนแรง และต่อเนื่อง จนต้องให้ความสำคัญกับการรู้เท่าทันในมิติต่าง ๆ เพื่อการสร้างภูมิคุ้มกันสังคมไทยในด้านต่าง ๆ ไปพร้อม ๆ กับการเพิ่มโอกาสให้สังคมไทยอย่างเท่าเทียม พร้อมรับการแข่งขันและการปรับตัวในภูมิภาคอาเซียนในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และการปรับตัวและการได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมในประชาคมโลก การสร้างภูมิคุ้มกันดังกล่าว เพื่อความปลอดภัยทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการเมืองในยุคความร่วมมือและการแข่งขันในเวทีทั้งระดับโลกและระดับภูมิภาค ที่องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน แม้กระทั่งปัจเจกชนต้องมีการรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวของ สังคมไทยในการอยู่ร่วมกันกับสังคมโลกอย่างสันติและเท่าทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว รุนแรงและต่อเนื่องในปัจจุบัน


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th 

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/ 

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th 

เบอร์โทรสำนักฯ 02-160-1265 ถึง 1270
ต่อ 101,103,104,201,202,203,204,205,213,301,302