หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > Ge จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ 3/2564 “สังคมไทยในบริบทโลกปัจจุบัน”
Ge จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ 3/2564 “สังคมไทยในบริบทโลกปัจจุบัน”

ผู้ดูแลเว็บ GE
2022-05-18 15:01:40

Ge จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ 3/2564 “สังคมไทยในบริบทโลกปัจจุบัน”

        วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ดำเนินการจัดการเรียนการสอนรายวิชา GEN0103 สังคมไทยในบริบทโลก (E-Learning) โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์สุรสิทธิ์ วิทยารัฐ อาจารย์ผู้สอนกล่าวถึง บริบทของสังคมไทยในปัจจุบันกับความสัมพันธ์กับสังคมโลกในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสังคมเศรษฐกิจ การเมือง วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการสื่อสารได้สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมโยงถึงกันอย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นตามลำดับเวลาจากในอดีตจนถึงปัจจุบันในยุคหลังโลกาภิวัตน์ที่เศรษฐกิจ ส่งผลกระทบอย่างรวดเร็ว รุนแรง และต่อเนื่อง จนต้องให้ความสำคัญกับการรู้เท่าทันในมิติต่าง ๆ เพื่อการสร้างภูมิคุ้มกันสังคมไทยในด้านต่าง ๆ ไปพร้อม ๆ เพื่อความปลอดภัยทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการเมืองในยุคความร่วมมือและการแข่งขันในเวทีทั้งระดับโลกและระดับภูมิภาค ที่องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน แม้กระทั่งปัจเจกชนต้องมีการรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวของสังคมไทยในการอยู่ร่วมกันกับสังคมโลกอย่างสันติและเท่าทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว รุนแรงและต่อเนื่องในปัจจุบัน


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th 

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/ 

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th 

เบอร์โทรสำนักฯ 02-160-1265 ถึง 1270
ต่อ 101,103,104,201,202,203,204,205,213,301,302