หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > GE เรียนแล้วได้อะไร? โพสต์นี้มีคำตอบ!!
GE เรียนแล้วได้อะไร? โพสต์นี้มีคำตอบ!!

ผู้ดูแลเว็บ GE
17 กุมภาพันธ์ 2566 16:56:44

GE เรียนแล้วได้อะไร? โพสต์นี้มีคำตอบ!!

หลายคนยังไม่รู้ว่า GE คืออะไร เรียนไปทำไม มาไขข้อสงสัยกันดีกว่า


GE คือ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (General Education Program) เป็นหมวดหมู่วิชา

ที่เน้นการเสริมสร้างความรู้และมีมุมมองที่กว้างไกลมากขึ้น


เข้าใจและเห็นประโยชน์ของตัวเอง และผู้อื่น หรือวัฒนธรรมต่างๆมากขึ้น

มีเรียนรู้และพัฒนาตนเอง สามารถนำมาปรับใช้ชีวิตประจำวันได้ 

การเรียนการสอนและหมวดหมู่วิชาศึกษาทั่วไป นักศึกษาควรเรียนในรายวิชาศึกษาทั่วไป

โดยไม่ควรน้อยกว่า 24 หน่วยกิต แบ่งเป็น  

1) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ให้เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

2) กลุ่มวิชาภาษา ให้เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ให้เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

4) นักศึกษาต้องเลือกเรียนอีกไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

ช่วยเพิ่มศักยภาพทางการความรู้ มุ่งสู่การสร้างทัศนคติที่ดี

เสริมทัศนวิสัย ให้ก้าวไกล และรู้ทันเรื่องเทคโนโลยี


ติดต่อสอบถาม

page : สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทรศัพท์ : 02-160-1265

โทรศัพท์มือถือ : 065-959-5313